Obsah

Rokovania OZ

Rokovania obecného zastupiteľstva sa uskutočňujú podľa potreby, najmenej však raz za dva mesiace. Zasadnutia obecného zastupiteľstva zvoláva a vedie starosta obce. Starosta rozhoduje o všetkých ďalších veciach správy obce, ktoré nepatria do pôsobnosti obecného zastupiteľstva. Zástupca starostu je volený spomedzi poslancov obecného zastupiteľstva spravidla na celé funkčné obdobie, pričom ho obecné zastupiteľstvo môže kedykoľvek odvolať a zvoliť si iného zástupcu starostu.

Rokovania obecného zastupiteľstva v Šuňave v roku 2017.

  • Február: 9. štvrtok                
  • Máj: 4. štvrtok
  • Jún: 22. štvrtok
  • September: 14. štvrtok
  • December: 7. štvrtok

Začiatok zasadania Obecného zastupiteľstva v Šuňave o 17,00 hod. v zasadačke obecného úradu.