Obsah

Späť

Informácie pre voliča k voľbám do orgánov samosprávnych krajov 2017

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 28.06.2017 rozhodnutím č. 166/2017 Z.z., vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil termín ich konania na sobotu 4. novembra 2017.

Rozhodnutie 166/2017

V zmysle § 21 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, obec najneskôr 10 dní po vyhlásení volieb zverejní na úradnej tabuli obce a na svojom webovom sídle, informáciu o podmienkach práva voliť a práva byť volený.

Informácie pre voliča

Vyvesené: 4. 7. 2017

Dátum zvesenia: 5. 11. 2017

Zodpovedá: Anna Villimová

Späť