Obsah

Späť

Číslo rokovacie: 867/2017

Pozvánka na 19. zasadanie OZ v Šuňave

POZVÁNKA

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Šuňave č . 19,  ktoré sa uskutoční

07.decembra 2017  (t.j. štvrtok) o 17,00  hod.

v zasadačke Obecného úradu v Šuňave.

PROGRAM:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie.
 3. Správa hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách.
 4. Plán kontrol hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2018.
 5. Riešenie optickej siete v obci Šuňava.
 6. Zakúpenie malého autobusu.
 7. Odpredaj skriňovej AVIE.
 8. Zakúpenie hudobných nástrojov pre ZUŠ Štrba, pobočke Šuňava.
 9. Rozpočtové opatrenie č. 2/2017.
 10. a) Návrh rozpočtu obce na rok 2018, s vyhliadkou na roky 2019, 2020 b) Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2018
 11. Zmeny a doplnky územného plánu obce.
 12. Harmonogram rokovaní Obecného zastupiteľstva v Šuňave pre rok 2018.
 13. Zosúladenie Uznesenia č. 300 zo dňa 15.04.2014, schváleného na 23. zasadaní OZ v Šuňave.
 14. Plán kultúrno-športových akcií v roku 2018.
 15. Interpelácie poslancov.
 16. Rôzne
 17. Diskusia
 18. Záver

Vyvesené: 5. 12. 2017

Dátum zvesenia: 8. 12. 2017

Zodpovedá: Anna Villimová

Späť