Obsah

Späť

Číslo rokovacie: 217/2018

Pozvánka na 20. zasadanie OZ v Šuňave

POZVÁNKA

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Šuňave č . 20,  ktoré sa uskutoční

15. februára  2018 (t.j. štvrtok) o 17,00  hod.

v zasadačke Obecného úradu v Šuňave.

PROGRAM:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie.
 3. a) Správa hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách, b) Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2017.
 4. Majetkové prevody nehnuteľného majetku obce – prípad hodný osobitného zreteľa.
 5. Podaný projekt na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti v zmysle ustanovení §50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti.
 6. Oplotenie Materskej školy v Šuňave.
 7. Prestavba hasičskej zbrojnice miestna časť Nižná Šuňava.
 8. Projekt „Dostavba chodníkov II. etapa a vybudovanie parkoviska pred farským úradom“.
 9. Rozšírenie a inovácia kamerového systému v obci.
 10. Uvítanie detí do života.
 11. Zvýšenie energetickej účinnosti objektu AB obce Šuňava.
 12. Kolaudácia a spustenie nového vodojemu do prevádzky.
 13. Rekonštrukcia priestorov baru – výmena okien.
 14. Interpelácie poslancov.
 15. Rôzne
 16. Diskusia
 17. Záver

Vyvesené: 13. 2. 2018

Dátum zvesenia: 16. 2. 2018

Zodpovedá: Anna Villimová

Späť