Obec Šuňava

Zmluva

Kúpna zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Iveta Muchová, Jana Silná

Adresa objednávateľa: SNP 423, Šuňava, Mengusovce 46

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Šuňava

Adresa dodávateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO dodávateľa: 00326437

Predmet zmluvy: odpredaj pozemku pre diel 7 novovytvorenej parc. č. 645/1, podľa Geom. plánu č. 3/2015, vypracovaný GEOS-ENERGY, s.r.o. Poprad overeným pod č. G1-175/15 Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom

Označenie nehnuteľnosti: pozemok parc. reg. "E"; List vlastníctva číslo: 1; Katastrálne územie: Vyšná Šuňava; Parcela číslo: 2172/22;

Zmluvná cena: 393.70 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 06.07.2015

Datum zverejnenia: 26.08.2015

Dokumenty Pdf KÚPNA ZMLUVA Silná_Muchová.pdf ( veľkosť: 150 KB, aktualizované: Streda 26. August 2015 14:56 )