Navigácia

Obsah

Šuňava 1989 – súčasnosť

POLITICKÝ A ADMINISTRATÍVNY VÝVOJ

sunavaNovember 1989 priniesol významné zmeny vo vývoji spoločnosti. Sedemnásteho novembra bola políciou v Prahe brutálne potlačená demonštrácia vysokoškolákov. Študenti v celom štáte vstúpili do protestného štrajku, pridali sa herci a pracovníci kultúry. Námestia sa plnili demonštrantmi proti jestvujúcej totalite, čo postupne vyústilo do zlomenia moci totalitných štruktúr.

8.-9.júna 1990 sa konali v štáte prvé slobodné voľby do zákonodarných zborov. Podľa ich výsledkov si najväčšiu podporu v Šuňave získali Kresťansko-demokratické hnutie a Verejnosť proti násiliu.

V komunálnych voľbách v roku 1990 na boli na základe kandidačných listín KDH a VPN zvolení: Ján Hudač, Ing. Ján Kaprál, Štefan Vrabec, Vladimír Dominik, Vladimír Marton, Michal Muranský, Ján Ondruško, Michal Zajac, Ing. Michal Vilim, Ján Zachar, Miroslav Čuba, Ing. Anna Sedláková, Mária Poradová, Viktor Smrek, Ján Bajnok a Michal Kukura. Voľby starostu boli uskutočnené 19.januára 1991, kedy za starostu Šuňavy bol zvolený Stanislav Kubaský.

poslanciV roku 1991 bola na žiadosť starostu obce v snahe zjednodušiť vybavovanie dokladov, ušetriť čas i peniaze, odčlenená obec Šuňava z Matričného úradu v Štrbe pri Oú v Štrbe a pri Obecnom úrade v Šuňave bol zriadený samostatný matričný úrad. Zároveň s matrikou bola zriadená i obradná sieň, v nej ako prví uzavreli manželstvo Peter Bednarčík z Popradu a Andrea Klausová zo Šuňavy.

V roku 1991 sa obec stala členom Združenia miest a obcí na Slovensku a Regionálneho združenia tatranských a podtatranských obcí.

Stanislav Kubaský je starostom Šuňavy od roku 1991. Narodil sa 21.septembra 1950 v Spišskej Teplici. Študoval na SPŠ elektrotechnickej vo Svite. V rokoch 1968 – 1990 pracoval v podniku Chemosvit Svit.

OBYVATEĽSTVO

poslanciPodľa sčítania obyvateľov v roku 2003 sa z 1887 obyvateľov 1843 hlásilo k slovenskej národnosti, 4 k českej, 1 k poľskej, 3 k ruskej, 1 k maďarskej a 35 neuviedli svoju národnosť. V obci bolo 1835 obyvateľov rímskokatolíckeho vierovyznania, 2 gréckokatolík a 6 evanjelici.

V súčasnosti (k1.1.2007) má Šuňava 1922 obyvateľov.

HOSPODÁRSTVO

Zmeny po roku 1989 poskytli občanom možnosť súkromného podnikania. V súčasnosti v obci aj naďalej pôsobia predajne potravín a mäsa – údenín, pohostinstvo vo vlastníctve Jednoty, s.d.., súkromné potraviny Anny Bednárovej, predajňa potravín a rozličného tovaru ZENTRALE Zuzany Moulaiovej, predajňa potravín Drahomíry Chlebovcovej, potraviny Márie Hanulovej, denný bar Erika Anny Konduliakovej, Disco bar Zuzany Moulaiovej, holičstvá a kaderníctva Márie Zacharovej a Márie Hudáčovej, Drevovýroba Petra Piláta, výroba a predaj nábytku PILT rodiny Pilátovej, ťažba a spracovanie dreva Františka Kollára, Taxi-služba Jozefa Jurča, nákladná doprava IMATRANS Pavla Bartoša, DUNAJTRANS Pavla Dunaja, Autodoprava Martina Bendíka a Autobusová doprava Ján Kovalčík.

Mimo obce úspešne podnikajú Marta Dunajová – Klenoty vo Svite, Ing. Ľudovít Jurínyi s manželkou Vierou Jurinyiovou – AVAN v Poprade, Igor Dudinský – veľkosklad nápojov.

V roku 2000 strarosta obce Stanislav Kubaský spustil do prevádzky malú výrobu betónových tvárnic. Prvé výrobky boli obrubníky a rigolové dlaždice na odvádzanie povrchovej vody popri miestnych komunikáciách.

POĽNOHOSPODÁRSTVO

V roku 1991 bolo JRD premenované na Poľnohospodárske družstvo. Na valnom zhromaždení 7.septembra 1992 bol schválený transformačný projekt JRD na Poľnohospodárske družstvo v Šuňave. Jeho spracovateľmi boli Ing. Jozef Mrozek, predseda PD, a Ján Franček, ekonóm. Hlavnými činnosťami PD sú naďalej poľnohospodárska a potravinárska výroba – pestovanie obilnín a krmovín, chov hovädzieho dobytka, predaj vlastnej výroby a iných výrobkov, nákladná doprava, zemné práce, stavbárske a údržbárske práce, opravy a údržby pre cudzích. V roku 1993 sa novým predsedom PD stal Ján Hroboň.

VÝSTAVBA

stavariPrioritnými úlohami po roku 1990 bolo výstavba kanalizácie a čističky odpadových vôd, prístavba základnej školy so zriadením plne organizovanej školskej dochádzky, plynofikácia obce, rekonštrukcia elektrickej siete a verejného osvetlenia v obci, regulácia potoka a výstavba televízneho káblového rozvodu.

V roku 1993 bolo vypísané konkurzné konania na realizáciu stavby kanalizácie. Jeho víťazom sa stala akciová spoločnosť Inžiniersko-ekologické stavby v Poprade. Stavba biologickej čističky odpadových vôd s fluidnou filtráciou OXICLAR firmy ECOFLUID Bratislava, umiestnenej v lokalite pred Lopušnou dolinou, začala v novembri 1994. Nákladom 5,3 mil. Sk bola dokončená v máji 1995. Po skúšobnej prevádzke a skolaudovaní bolo 1.októbra 1996 vydané povolenie na jej prevádzku. Výstavba kanalizácie prebieha vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov etapovite.

Od roku 1992 sa pripravovala plynofikácia obce. Z dôvodu ekonomickej nerentabilnosti bol prvý projekt zo strany Slovenského plynárenského priemyslu (SPP) zamietnutý. V roku 1996 bol vypracovaný nový projekt. Vo februári 1997 prebehol poslanecký prieskum o záujme obyvateľov plynofikovať obec: 99% vlastníkov rodinných domov sa vyslovilo za plynofikáciu. Súťaž na dodávku diela vyhrala firma TIDOP Poprad. Jedenásteho mája 1998 začala výstavba, ktorú ukončila kolaudácia a slávnostné otvorenie ventilu za účasti riaditeľa SPP, starostu obce a dodávateľa 27.novembra 1998.

V Šuňave je dnes vybudovaná 12,4 km dlhá vodovodná sieť s 367 prípojkami. V roku 1996 s vyskytol problém s nedostatkom pitnej vody a jej nízkou kvalitou. Bol vytipovaný nový možný zdroj pitnej vody a vykonaný pokusný vrt. V budove obecného úradu bola namontovaná hydroforová stanica, ktorá má zabezpečiť zvýšenie tlakových pomerov vo vodovodnej sieti v hornej časti obce. V roku 2000 sa zrealizovala výmena potrubia medzi prameňom Piercok a vodojemom.

Na podnet miestneho farára sa v roku 1990 za pomoci obyvateľov obce zrekonštruovali cintoríny.

V rokoch 1991 – 1994 bola realizovaná prístavba školy, v roku 1991 výstavba cesty na Ul.mieru, regulácia potoka Veľká Lopušná, rozšírená vodovodná sieť na Ul.Hrbok, položených viac ako 20-tisíc metrov kábla pre rozvod televízneho signálu firmou Tesla Orava. Jeho prvé vysielanie bolo spustené 20.decembra 1991.

V rokoch 1993 – 1996 bola rekonštruovaná a rozšírená telefónna sieť, zničená úderom blesku medzi Štrbou a Šuňavou. V roku 1996 bola uskutočnená aj živičná úprava niektorých miestnych komunikácií. V rokoch 1993 – 1996 rekonštruovali v obci elektrickú sieť. Trafostanice boli vymenené za výkonnejšie a zároveň došlo k zahusteniu elektrickej siete dvoma novými trafostanicami pri prístavbe školy a ČOV.

otvoreni zsotvoreni zs

covcov

V roku 1998 bolo vymenených viac ako sto drevených stĺpov za betónové a staré vodiče s malým priemerom za nové, s väčším priemerom. Obec Šuňava v tomto roku urobila rekonštrukciu verejného osvetlenia popri štátnej ceste v dĺžke viac ako 2 km a namontovala nové svietidlá Philips.

V roku 1999 starosta obce Stainslav Kubaský zabezpečil plynofikáciu na dvoch nových uliciach a zároveň bol plynofikovaný obecný úrad.

V roku 2000 bol postavený nový autobusový prístrešok Hrbky. Po pripravení projektovej dokumentácie bola v nasledujúcom roku realizovaná plynofikácia kultúrneho domu a základnej školy.

V roku 2002 obec zrekonštruovala požiarne zbrojnice, ktoré boli v závere roka aj splynofikované. Najstaršia časť budovy základnej školy dostala novú fasádu a bola zateplená. Na štátnej cesta v časti od farského úradu po koniec ulice Štrbskej bola prevedená nová živičná úprava. Koncom roka sa začalo s rekonštrukciou štátnej cesta III/018144 v časti Hŕbky.

V roku 2003 sa pokračovalo s rekonštrukciou štátnej cesty III/018144, ktorá bola daná do užívania 23.novembra. V centre obce bol vybudovaný park s osvetlením. Vybudované tu boli chodníky a vysadená zeleň ako aj zhutnený základ pre vybudovanie viacúčelového hriska.

cestauprava

ihriskoihrisko

V roku 2005 bolo vybudované v parku na Trojičnom námestí detské ihrisko so šmýkačkou, hojdačkami a pieskoviskom. Z rozpočtu základnej školy boli na jej najstaršej časti vymenené okná z južnej a časti východnej strany, tiež bola vymenená v niektorých učebniach podlaha a prevedená bola výmaľovka. Na budove materskej školy boli zaizolované základy. Zrekonštruovaná bola vstupná časť položením zamkovej a keramickej dlažby Fasáda MŠ bola vymaľovaná a tiež bol prevedený náter strechy. Školský dvor dostal z južnej strany nové oplotenie. Obec pokračovala vo výstavbe kanalizačného zberača a to vo vyšnej časti na ulici SNP v južnej časti a za kostolom sv. Mikuláša. Práce prevádzala firma Arprog Poprad. Aj budova obecného úradu bola odizolovaná z južnej strany. Prevedená bola tiež rozsiahla rekonštrukcia priestorov knižnice, ktoré boli zväčšené zrušením skladových priestorov.

V roku 2006 boli zrekonštruované priestory budovy obecného úradu. Vynovený a zmodernizovaný bol vestibul, chodby a schodište budovy.

Prevedená bola aj živičná úprava miestných komunikácií ulíc Hŕbky, Pod Vodojemom, Poľnohospodárskej a prepoj ulice SNP a Záhradnej v náklade 1770 tisíc korún. Do užívania bolo v júni dané viacúčelové hrisko na Trojičnom námestí s umelým trávnikom. Obec zrekonštruovala priestory šatní futbalového klubu. V auguste sa za začalo s výstavbou domov smútku na miestnych cintorínoch. V septembri boli zahájené práce na výstavbe telocvične pri Základnej škole s materskou školou. V priebehu roka Podtatranská vodárenská spoločnosť prevádzala rekonštrukčné práce na vodovodnom vedení a prípojkách k rodinným domom. Nákladom 4,2 mil. korún Prešovský samosprávny kraj zrekonštruoval rozpracovaný úsek príjazdovej cesty v doline pred Hŕbkami ako aj prieťah obcou od Hŕbkov po farský úrad.

CIRKEV

Od roku 1986 je farárom v Šuňave Stanislav Kaník. Za jeho pôsobenia sa podarilo zrekonštruovať kostoly v Nižnej aj Vyšnej Šuňave. V roku 1997 boli z milodarov veriacich nahradené drevené obetné stoly novými kamennými a oba kostoly i obetné stoly boli konsekrované. V roku 1999 bolo do kostolov i fary zavedené plynové kúrenie.

V roku 2000 bol za pomoci sponzorov a milodarov obyvateľov zrekonštruovaný Kostol Všetkých Svätých s nákladom viac ako 1 mil. Sk. Drevená veža bola demontovaná a na jej mieste bola postavená nová, pokrytá medeným plechom. Vonkajšia fasáda kostola i veže bola vymaľovaná.

kostolkostol sv mikula

ŠKOLSTVO

Riaditeľom ZŠ sa v roku 1985 stal PaeDr. Jaroslav Švorc. Po roku 1989 bola pre obyvateľov obce i vedenie školy najdôležitejšou otázku realizácia prístavby školy, ktorou by sa zabezpečilo vyučovanie žiakov V.-VIII.ročníka v obci. Prístavba bola započatá v roku 1990 drobnou prevádzkarňou pri Obecnom úrade v Šuňave. Začiatkom roku 1991 bola podpísaná zmluva medzi firmou Špeciálne stavebné práce a služby Poprad a obcou Šuňava, ktorá pokračovala vo výstavbe. Po delimitácii z obce na Školskú správu v Poprade sa pôvodný projekt na dostavbu jedálne a troch učební doplnil o prístavbu 3-izbového bytu, štyroch garsoniek, zborovne a riaditeľne rozrástol. Najväčšie zásluhy na výstavbe má starosta obce Stanislav Kubaský, Ján Hudač, Ing. Anna Sedláková a Michal Kukura, riaditeľ ZŠ PaeDr. Jaroslav Švorc a vedúca investičného oddelenia Školskej správy v Poprade Ing. Mária Jakubčová. Prístavba bola odovzdaná do užívania 5.septembra 1994.

Od školského roka 1994/95 je teda v Šuňave zriadená plne organizovaná Základná škola. V desiatich triedach sa učilo 230 žiakov. Pri škole začala svoju činnosť aj základná umelecká škola. V škole pracujú tiež fotografický, modelársky, filatelistický, zdravotnícky, požiarnicky, folklórny, šachový, futbalový, včelársky krúžok, krúžok aerobiku, vyšívania, aranžovania kvetov a pletenia košíkov.

Nárast počtu detí vyústil v roku 1989 do otvorenia tretej triedy Materskej školy v Šuňave. Tá bola o dva roky neskôr zrušená a v roku 1994 bola zrušená aj kuchyňa pri MŠ. Strava pre deti je zabezpečovaná dovozom zo školskej jedálne pri ZDŠ.

1.januára 2004 zlúčením základnej školy a materskej školy vznikol nový právny subjekt Základná škola s materskou školou. Po výberovom konaní sa riaditeľkou školy stala PaeDr. Anna Hroboňová.

ZDRAVOTNÍCTVO

Pozitívnu zmenu do zdravotnej starostlivosti priniesol až 15.apríl 1991, keď začal v obci ordinovať praktický lekár. Snahy starostu obce o zriadenie obvodného zdravotného strediska vyvrcholili získaním licencie v roku 1992. V zdravotnom stredisku pracuje obvodný lekár pre dospelých a dvakrát týždenne detský lekár. Ako praktický lekár tu v rokoch 1995 – 2000 pôsobil MUDr. Jozef Melega. Od 1.4.2001 je tu lekárom MUDr. Ahmadullah Fathi a detským lekárom je MUDr. Albert Petho.

KULTÚRA A ŠPORT

kulturaJednou z najvýznamnejších kultúrnych zložiek v obci je folklórna skupina. Sporadickú činnosť vyvíjali spevácko-tanečné ľudové skupiny v oboch Šuňavách už v prvej polovici minulého storočia.

Založenie organizovanej skupiny sa datuje do roku 1972 kedy pod vedením Márie Zajacovej a za pomoci PhDr.Jána Olejníka CSc. začala veľmi aktívne pracovať. FSk Vystupuje pri rôznych podujatiach v obci či blízkom okolí jako aj na festivaloch a súťažiach. Reprezentovala Slovensko tiež na medzinárodnom európskom festivale v Rakúsku, aj na Dňoch slovenskej kultúry v Poľsku.

Folklórna skupina Šuňava sa počas svojho pôsobenia snaží o zachovanie ľudových zvykov, ktoré odovzdáva mladým generáciám . Že toto snaženie nieje márne dokazujú jej členovia, ich chuť obohatiť ľudovou kultúrou samých seba, oživiť spomienky starším a vzbudiť záujem mladších.

V roku 1989 bola knižnica presťahovaná do novej budovy kultúrneho strediska. Po vyčlenení knižného fondu zo strediskovej knižnice v Štrbe v roku 1991 vznikla samostatná obecná knižnica v Šuňave pod správou obecného úradu. V roku 1998 boli vytvorené pre knižnicu priestory v budove obecného úradu, ktoré boli v roku 2005 rozšírené a zrekonštruované. Knižnica má teraz 4678 kníh. Výpožična doba je v stredu a piatok v čase od 15.00 do 18.00 hod.

Po otvorení kultúrneho domu členovia Zväzu mladých a pár starších občanov po trinásťročnej prestávke obnovili činnosť divadelného súboru. Súbor pracoval pod vedením osvetára Štefana Cvanigu a od roku 1992 pôsobí pod vedením vedúceho kultúrneho strediska Michala Zajaca. Režijne viedol súbor do roku 2004 Mgr. Vladimír Majovský, pod jeho vedením súbor zožal viacero úspechov v regionálnych i celoslovenských súťažiach ochotníckeho divadla. Od roku 1993 sa v obci pravidelne usporadúva medziokresný festival ochotníckych súborov Divadelná Šuňava.

V máji 1999 obec oslávila osemdesiate výročie ochotníckeho divadla a desiate výročie Divadla mladých, kedy bola domácim súborom odohraná pamätná hra Kamenný chodníček.

Obecný úrad podpísal roku 1992 zmluvu s francúzskou spoločnosťou ETAMP film zmluvu o natáčaní filmu s pracovným názvom Giorgino v katastri obce. Natáčal sa v hornej časti obce v údolí medzi Ostrým hrbom a Vtáčnikom, kde bola postavená dedinka, a v Lopušnej doline bola postavená maketa budovy sirotinca.

Pätnásteho apríla 1994 bolo miestne osvetové stredisko premenované na miestne kultúrne stredisko. Ako vedúci tu od 1.decembra 1992 pôsobí Michal Zajac.

V roku 1996 získala obec licencie od Rady pre televízne a rozhlasové vysielanie na vysielanie televíznych staníc a na vysielanie spravodajského obecného programu prostredníctvom káblovej televízie. Prvé oficiálne Obecné televízne vysielanie sa uskutočnilo v októbri 1996.

hlaseniJedným z najaktívnejších spolkov obci je Dobrovoľný hasičský zbor. Okrem výjazdov k požiarom vykonáva Dobrovoľný hasičský zbor aj preventívne protipožiarne prehliadky v obci a hliadky počas žatvy, zúčastňuje sa hasičských súťaží.

Dvadsiatehošiesteho júla 1992 oslavoval požiarny zbor v Šuňave 100. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti bola založená tradícia usporadúvania súťaže požiarnych družstiev o Pohár starostu obce Šuňava. Súťaž vďaka vysokej organizačnej a zabezpečovacej úrovni bola zaradená do Ligy požiarnych družstiev okresu Poprad.

V mnohopočetnej konkurencii DPZ sa naše mužstvá umiestňujú na popredných miestach. Kolektív mladých požiarnikov začal svoju činnosť v roku 1995, a to úspešne, keď z okresného kola postúpil na regionálne kolo v Širokom a po výhre do národného kola v Trenčíne. V súčasnosti aktívne pracujú v obci viaceré družstvá chlapcov i dievčat pri DHZ a ZŠ.

Šiesteho novembra 1994 bol v obci založený Miestny odbor Matice slovenskej. Už pri založení mala organizácia tristo členov. Zameriava sa na organizovanie kultúrno-spoločenských akcií a prednášok.

Pobočka Katolíckej jednoty Slovenska v Šuňave vznikla v apríli 1995 na podnet Ústredia Katolíckej jednoty Slovenska v Trnave. V súčasnosti má do tristo členov. Úlohou jednoty je byť praktizujúcim laickým apoštolom, robiť a organizovať dobro pre najbližšiu lokalitu, byť predĺženou rukou kňaza vo farnosti, šíriť dobro medzi veriacimi a neveriacimi, podporovať dobré programy mládeže, zmenšovať sociálne problémy, organizovať charitu, vzdelávanie a kultúru.

Jedenásť rokov (1980 – 1991) mužstvo futbalistov TJ Družstevník Šuňava súťažilo v II.triede okresnej súťaže a v rokoch 1991 – 1999 v III.triede okresnej súťaže. V ročníku 1998/99 obsadilo v súťaži prvé miesto, čím si vybojovalo opäť účasť v II.triede okresnej súťaže.

V roku 2004 došlo k premenovaniu na Obecný futbalový klub (OFK) Šuňava.

OFK každoročne usporadúva futbalový turnaj „Memoriál Martina Jančíka“, na počesť miestneho obyvateľa a futbalistu, jedného zo zakladajúcich členov TJ, ktorý tragicky zahynul.V tomto ročníku je mužstvo na 4. mieste II. triedy okresnej futbalovej súťaže. Žiacke mužstvo obsadilo 3. miesto.

Country Club Šuňava každoročne usporadúva vo fašiangovom období Country ples a tretí augustový víkend aj festival country, folk, bluegrass a trampskej hudby s názvom „Country weekend Šuňava“. Každoročne sa ho zúčastňuje množstvo skvelých hudobných skupín a jednotlivcov (medzi najznámejších patria FUNNY FELLOWS, TAXMENI, MLOCI, POUTNICI, tanečná skupina KENTUCKY z Popradu, FRANTIŠEK NEDVĚD so skupinou DRUHÉ PODÁNÍ., VESLÁRI, PACIFIK).