Navigácia

Obsah

Hlavný kontrolór obce Šuňava

Hlavným kontrolórom obce Šuňava je od 1.6.2024 Danuša Beláková.

Kontakt:

Plán kontrol hlavného kontrolóra na 1. polrok 2017

Plán kontrol hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2017

Plán kontról hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2018

Plán kontrol hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2018

Plán kontrol hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2019

Plán kontrol hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2019

Plán kontrol hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2020

Plán kontrol hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2020

Plán kontrol hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2021

Plán kontrol hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2021 (579.05 kB)

Plán kontrol hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2022 (815.06 kB)

Plán kontrol hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2022 (839.92 kB)

Plán kontrol hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2023 (712.68 kB)

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Šuňava na II. polrok 2023 (63.67 kB)

 

Funkcia hlavného kontrolóra je obligatórnou funkciou, čiže neponecháva sa na zváženie obecného zastupiteľstva, či túto funkciu vytvorí alebo nie. Funkcia hlavného kontrolóra vyplýva zo Zákona o obecnom zriadení.

Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, jeho pracovný pomer vzniká voľbou. Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo rovnako ako prednostu obecného úradu na dobu neurčitú, tzn. nie na štvorročné funkčné obdobie.
Na rozdiel od prednostu, ktorý je podriadený starostovi obce, hlavný kontrolór je priamo zodpovedný obecnému zastupiteľstvu.

Pôsobnosť hlavného kontrolóra:

- vykonáva kontrolu úloh, vyplývajúcich z pôsobnosti obce, tzn. výkon samosprávnych funkcií obce,
- kontroluje príjmy a výdavky rozpočtu obce a nakladanie s majetkom obce,
- vypracováva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a k záverečnému účtu, a to ešte pred ich schválením obecným zastupiteľstvom,
- zúčastňuje sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva s hlasom poradným, rovnako ako prednosta obecného úradu,
- je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj akýchkoľvek iných dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva a nakladania s majetkom obce,
plní ďalšie úlohy, ktoré mu vyplývajú zo štatútu obce alebo ktoré mu uloží obecné zastupiteľstvo.

Výkon funkcie hlavného kontrolóra sa končí:

- vzdaním sa funkcie,
- odvolaním z funkcie.

Obecné zastupiteľstvo môže hlavného kontrolóra odvolať, ak hlavný kontrolór:

- bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
- vykonáva funkciu alebo činnosť nezlučiteľnú s funkciou hlavného kontrolóra,
- ak dlhodobo alebo hrubo a opakovane zanedbáva povinnosti, vyplývajúce z jeho funkcie.

Kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra podlieha:

Obecný úrad, rozpočtové a príspevkové organizácie a osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné i nenávratné finančné výpomoci.