Navigácia

Obsah

Ako získať informácie ?

Miesto, čas a spôsob, akým možno získať informácie

1. Osobne, na podateľni Obecného úradu v Šuňave na prvom poschodí vpravo, 9,00 - 12,00 hod. - p. Jozef Ilenčík
alebo v kancelárií Obecného úradu na druhom poschodí.
   Adresa: Obecný úrad Šuňava - Trojičné námestie 255/3 - 05939 Šuňava Č.t.: 052/77910515

2. Písomne, poštou alebo osobne na podateľni Obecného úradu
    Adresa: Obecný úrad Šuňava - Trojičné námestie 255/3 - 05939 Šuňava

3. Faxom na číslo: 052/7791436

4. Elektronickou poštou: info@sunava.sk

5. Ústne, u ktoréhokoľvek zamestnanca Obecného úradu v Šuňave, pričom ten je povinný spísať žiadosť.

Informácie o spôsobe podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania

Proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva prostredníctvom Obecného úradu v Šuňave.

O odvolaní proti rozhodnutiu obecného úradu rozhoduje starosta obce, ktorý rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania. Ak starosta v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil; za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.
Rozhodnutie o odmietnutí požadovanej informácie možno preskúmať v súdnom konaní podľa § 244 a nasl. zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších prepisov, podaním na Krajský súd v Prešove v lehote do 2 mesiacov od doručenia rozhodnutia povinnej osoby v poslednom stupni.

Sprístupnenie informácií na žiadosť:

Žiadosť o sprístupnenie informácií Obec Šuňava vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov v žiadosti.
Zo závažných dôvodov (§ 17 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z.) môže byť táto lehota predĺžená, najviac však o 8 dní. Predĺženie lehoty sa oznámi žiadateľovi bezodkladne, v oznámení sa uvedú dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.

Anonymné žiadosti, návrhy a podnety obec vybavuje v závislosti od konkrétnych okolností. V tomto prípade lehoty neplynú.