Navigácia

Obsah

Ohlasovňa pobytu

ÚSEK OHLASOVNE POBYTU OBCE ŠUŇAVA:

2. poschodie, č. d. 311

-          Prihlásenie na trvalý pobyt (ďalej TP)

-          Prihlásenie na prechodný pobyt (ďalej PP)

-          Potvrdenia o TP, PP

 

PRI PRIHLÁSENÍ SA NA TRVALÝ POBYT:

Doklady, ktoré potrebujete predložiť pri prihlásení k trvalému pobytu:

Toto potvrdenie nemusíte predkladať ak:
- ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
- ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného práva užívania nehnuteľnosti,
- ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka alebo
- vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti potvrdia svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením pred zamestnancom ohlasovne.

Ak chcete ohlásiť pobyt za iného občana, budete potrebovať jeho splnomocnenie s úradne overeným podpisom . Ak je vlastník alebo spoluvlastník nehnuteľnosti právnická osoba, predkladáte aj výpis z obchodného registra vo forme verejnej listiny.

Pri prihlasovaní vyplníte prihlasovací lístok, v ktorom uvediete náležité údaje. Po overení dokladov a údajov zamestnancom ohlasovne prihlasovací lístok podpíšete. Ak vypisuje zamestnanec ohlasovne prihlasovací lístok za vás, overte si správnosť a úplnosť údajov.

Trvalý pobyt na území SR môže mať občan v tom istom čase iba jeden, z tohto dôvodu pri prihlásení sa na TP zároveň podpíšete aj odhlasovací lístok, ktorý ohlasovňa zašle na vaše predchádzajúce trvalé bydlisko.

Pri prihlásení sa taktiež vyplňuje aj formulár Štatistického úradu SR o štatistickom hlásení o sťahovaní.

Samotný úkon prihlásenia sa na trvalý pobyt alebo jeho odhlásenia je bezplatný. Spoplatnené je len vydanie potvrdenia o pobyte a to poplatkom vo výške 7 eur.

 

 

PRI PRIHLÁSENÍ SA NA PRECHODNÝ POBYT:

Doklady, ktoré potrebujete predložiť pri prihlásení k prechodnému pobytu:

Potvrdenie o súhlase nemusí byť predložené:

Pri prihlasovaní vyplníte prihlasovací lístok, v ktorom uvediete náležité údaje. Po overení dokladov a údajov zamestnancom ohlasovne prihlasovací lístok podpíšete. Ak vypisuje zamestnanec ohlasovne prihlasovací lístok za vás, overte si správnosť a úplnosť údajov.

Ak chcete ohlásiť pobyt za iného občana, budete potrebovať jeho splnomocnenie s úradne overeným podpisom alebo rozhodnutie súdu o ustanovení opatrovníka a rozhodnutie súdu o pozbavení alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony, ak hlásenie vykonáva opatrovník.

Občan alebo občan trvalo žijúci v zahraničí hlási prechodný pobyt na území SR ohlasovni v mieste, kde sa dočasne zdržiava, pričom hlási začiatok, miesto a predpokladanú dobu prechodného pobytu. Predpokladaná doba prechodného pobytu môže byť najviac 5 rokov.

Samotný úkon prihlásenia sa na prechodný pobyt alebo jeho odhlásenia je bezplatný. Spoplatnené je len vydanie potvrdenia o pobyte a to poplatkom vo výške 7 eur.

 

Potvrdenie suhlasu s prihlasenim obcana na pobyt_2015.pdf

Zákon 253.pdf