Navigácia

Obsah

Typová zmluva

                                               Zmluva o pripojení č. : ....................
                        podľa § 44 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách

                          na zriaďovanie a prevádzkovanie televíznych káblových rozvodov

I.
Zmluvné strany

Zriaďovateľ – poskytovateľ: Obec Šuňava,
Trojičné námestie 255/3, 059 39 Šuňava, IČO: 326437
Bankové spojenie: VÚB Poprad č.ú. : 26423562/0200
Kontakt na www.sunava.sk – tel. č.: 052/7791515

Objednávateľ – účastník: ..............................................
Rodné číslo:..........................................................
Adresa: ..........................................................................
Adresa prípojky: ...........................................................
Kontakt:.........................................................................

II.
Predmet Zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zriadenie a prevádzkovanie TKR na základe požiadavky užívateľa.

III.
Cena a platobné podmienky

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je „Tarifa“ obce Šuňava, za poskytovanie služby retransmisie, ktorá je dostupná v sídle poskytovateľa a na internetovej stránke poskytovateľa. Tarifa je súčasťou Zásad o úhradách za služby poskytované obcou Šuňava.
Účastník sa zaväzuje platiť pravidelne za prevádzkovanie TKR dvakrát ročne a to vždy najneskôr do 30.06. a 31.12. kalendárneho roka.

IV.
Lehota pripojenia

Prvé pripojenie účastníka sa vykoná do 21 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy.Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.  Konkrétny termín pripojenia sa dohodne s technickým pracovníkom.

V.
Obmedzenia koncových zariadení

Nezasahovať do nainštalovaného zariadenia KDS, najmä nepripájať žiadne iné zariadenia, než pre ktoré je účastnícka prípojka KDS určená.
Na výstupný bod KDS (účastnícku zásuvku) pripájať len zariadenia, ktoré vyhovujú platným technickým normám.
V prípade zriadenia druhej a ďalších účastníckych zásuviek na žiadosť účastníka, sa budú náklady na materiál a montáž účtovať osobitne.


VI.

Všeobecné podmienky
Táto zmluva sa riadi všeobecnými podmienkami obce Šuňava na poskytovanie služby retransmisie a Tarifou, ktoré sú dostupné v sídle poskytovateľa a na internetovej stránke poskytovateľa a sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

VII.
Ostatné

Účastník umožní montáž, meranie, kontrolu zariadenia a predovšetkým prístup do objektu v dohodnutom termíne pracovníkom servisnej spoločnosti.
Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú respektíve po dobu poskytovania služby. Minimálne po dobu 24 mesiacov.

 

 

 

V Šuňave dňa...........................................

 


…...........................................................      ….....................................................................
Poskytovateľ                                                    Účastník