Navigácia

Obsah

Všeobecné podmienky a reklamačný poriadok


V súlade s ustanoveniami Zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon) a ustanovenia Obchodného zákonníka vydáva poskytovateľ podľa Zmluvy o pripojení - KDS (ďalej len Zmluva) na poskytovanie služby retransmisie prostredníctvom káblového distribučného systému (ďalej len KDS) tieto Všeobecné podmienky (ďalej len VP) poskytovateľa obec Šuňava, Trojičné námestie 255/3,059 39 Šuňava, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy uzatváranej medzi poskytovateľom a užívateľom - účastníkom (ďalej len účastníkom). VP zároveň slúžia ako reklamačný poriadok a sú dostupné v sídle poskytovateľa.

1. Úvodné ustanovenia


1.1.
Účastník je povinný uhrádzať cenu počas celého obdobia trvania Zmluvy podľa platnej Tarify, je povinný sám si sledovať jednotlivé úhrady, dodržiavať ich splatnosť a uskutočňovať ich podľa uvedenej formy v zmysle bodu III. Zmluvy a v lehote splatnosti najneskôr do 15. dňa na začiatku platobného obdobia.


1.2.
V prípade omeškania účastníka s úhradou ceny je poskytovateľ oprávnený účtovať účastníkovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania, ako aj všetky náklady vyplývajúce z mimosúdneho vymáhania nedoplatkov (zmluvná pokuta za upomienky podľa platnej Tarify, náklady právneho zastúpenia a iné náklady s tým spojené) a náklady súdneho konania o zaplatenie dlžnej sumy.

1.3.
Poskytovateľ si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť Tarifu alebo VP.
Pri podstatnej zmene je povinný najneskôr jeden mesiac pred účinnosťou zmeny oznámiť toto účastníkovi písomne alebo elektronickou poštou alebo službou krátkych správ (SMS) s uvedením miesta sprístupnenia novej Tarify alebo VP. Ak zmenou Tarify nedôjde k zvýšeniu ceny, stačí ak poskytovateľ zverejní Tarifu najneskôr v deň jej účinnosti bez povinnosti poskytovateľa oznámiť zmenu účastníkovi. Dňom účinnosti novej Tarify alebo VP sa ruší predchádzajúca Tarifa alebo VP.


2. Práva a povinnosti poskytovateľa

2.1.
Zriadiť účastnícku prípojku KDS s jednou alebo viacerými účastníckymi zásuvkami umožňujúcimi príjem signálu televíznych (TV), rozhlasových (R) programov príslušného programového súboru podľa platnej Tarify do 21 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy.

2.2.
Zriadiť a prevádzkovať KDS len na základe povolenia vydaného povoľujúcim orgánom.

2.3.
Na výstupnom bode KDS (účastnícka zásuvka) zabezpečiť kvalitu príjmu signálu podľa platnej technickej normy.

2.4.
Vyzvať účastníka k súčinnosti pri montáži, kontrole a údržbe KDS, primerane rešpektovať jeho časové možnosti.

2.5.
Zabezpečiť údržbu a odstraňovanie vzniknutých porúch na KDS na základe oznámenia účastníka o poruche a to:
2.5.1.
prerušenie signálu v KDS odstrániť do 24 hodín od oznámenia poskytovateľovi;
2.5.2.
zhoršený stav signálu v KDS odstrániť (v rozsahu bodu 2.3 VP) do 3 pracovných dní od oznámenia poskytovateľovi.
2.5.3.
za poruchu sa nepovažuje výpadok TV, R programu z príčin na strane pôvodného vysielateľa. Ak nedôjde do 14 dní k obnove vysielania programu, poskytovateľ nahradí chýbajúci program iným.

2.6.
Poskytovateľ nepreberá zodpovednosť za poruchy spôsobené výpadkami elektrickej energie, interferenciami alebo inými príčinami, ktoré poskytovateľ nemôže ovplyvniť.

2.7.
Poskytovateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za poruchy, ktoré vznikli zásahom účastníka do KDS alebo jeho iným konaním, ktoré je v rozpore so Zmluvou.

2.8.
Prevádzka a údržba KDS až po účastnícku zásuvku je iba v kompetencii poskytovateľa.

2.9.
Pri zneužívaní služby účastníkom je poskytovateľ oprávnený dočasne prerušiť alebo obmedziť poskytovanie služby až do odstránenia jej zneužívania alebo vykonania technických opatrení zamedzujúcich jej zneužívanie.

2.10.
Pri meškaní s úhradou splatnej ceny za službu v lehote stanovenej v bode 1.1 VP je poskytovateľ oprávnený dočasne prerušiť alebo obmedziť poskytovanie služby až do jej úhrady alebo do zániku Zmluvy.

2.11.
V prípade znovupripojenia signálu do účastníckej prípojky, pričom prerušenie nastalo podľa bodu 2.9 a 2.10 VP, je poskytovateľ oprávnený účtovať účastníkovi cenu za znovupripojenie podľa platnej Tarify.

2.12.
Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť uzavretie Zmluvy ak:
2.12.1.
poskytovanie na požadovanom mieste alebo v požadovanom rozsahu je technicky neuskutočniteľné;
2.12.2.
záujemca o ňu nedáva záruku, že bude dodržiavať Zmluvu najmä preto, že je dlžníkom poskytovateľa alebo iného podniku, alebo niektorý z týchto podnikov už predtým odstúpil od Zmluvy s ním alebo vypovedal s ním Zmluvu.

3. Práva a povinnosti účastníka

3.1.
Nezasahovať do nainštalovaného zariadenia KDS, najmä nepripájať žiadne iné zariadenia, než pre ktoré je účastnícka prípojka KDS určená.

3.2.
Na výstupný bod KDS (účastnícku zásuvku) pripájať len zariadenia, ktoré vyhovujú platným technickým normám.

3.3.
V prípade zriadenia druhej a ďalších účastníckych zásuviek na žiadosť účastníka, sa budú náklady na materiál a montáž účtovať osobitne.

3.4.
Umožniť poskytovateľovi vstup do objektov, miestností, priestorov a miest v požadovanom termíne potrebnom pre výkon údržby, kontroly a odstránenia poruchy.

3.5.
Pri zistení vzniku poruchy oznámi účastník : 1. meno, 2. telefónne číslo, 3. miesto a druh poruchy, 4. dátum a hod. nahlásenia poruchy.

3.6.
Poruchu oznámi účastník písomne alebo telefonicky na číslo 052/77 91 515 alebo do sídla poskytovateľa.

3.7.
V prípade vzniku poruchy zapríčinenej účastníkom, poskytovateľ odstráni poruchu na náklady účastníka.


3.8.
Všetky zmeny údajov uvedených v Zmluve je účastník povinný oznámiť písomne poskytovateľovi v lehote 15 dní.

3.9.
Účastník je povinný pri úhrade ceny uviesť na platobnom doklade úplne a správne všetky údaje týkajúce sa jeho osoby a právnej subjektivity, vrátane uvedenia variabilného symbolu. Ak v dôsledku nesplnenia povinnosti ustanovenej v tomto bode nebude možné vykonať priradenie úhrady v systéme zúčtovania platieb k účtu účastníka, bude táto skutočnosť považovaná za omeškanie úhrady ceny.


4. Reklamačný poriadok

4.1
Lehota na podanie reklamácie je 30 dní odo dňa vyrubenia poplatku, ktorého správnosť je predmetom reklamácie alebo zistenia závady poskytnutej verejnej služby alebo zariadenia. Účastník si uplatni reklamáciu písomne na adrese v sídle poskytovateľa. Poskytovateľ je povinný písomne oznámiť účastníkovi výsledok prešetrenia jeho reklamácie v lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako 30 dní od doručenia reklamácie, inak sa reklamácia považuje za uznanú. V zložitých prípadoch môže poskytovateľ túto lehotu predĺžiť, najviac však o 30 dní. Poskytovateľ je povinný o predĺžení písomne informovať účastníka pred uplynutím pôvodnej 30 dňovej lehoty s uvedením dôvodov. Lehota je zachovaná ak poskytovateľ odošle svoje oznámenie účastníkovi najneskôr v posledný deň lehoty. Reklamácia vo veci prešetrenia vyrubeného poplatku nemá účinok na zaplatenie sumy za poskytnuté verejné služby.

4.2
Účastník má právo obrátiť sa na poskytovateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že poskytovateľ porušil jeho práva.

4.3

Účastník má pravo podať návrh na začatie alternatívneho riešenie sporu v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov subjektu alternatívneho riešenia sporov (jedným z nich je aj Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Bratislava), ak poskytovateľ na žiadosť  podľa bodu 4.2 odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dni odo dna jej odoslania.

4.4

Účastník má nárok na vrátenie pomernej časti ceny za čas neposkytovania služby zavineného poskytovateľom. Toto právo  si musí uplatniť  u poskytovateľa najneskôr do troch mesiacov po obnovení poskytovania služby. Podmienkou je, že účastník nahlási poruchu na príslušnom telefónnom čísle a potvrdí písomne na adrese poskytovateľa.

5. Odstúpenie od Zmluvy

5.1.
Účastník môže od Zmluvy odstúpiť: Bez sankcii

5.1.1.
do termínu ukončenia prác na účastníckej prípojke KDS, je však povinný uhradiť poskytovateľovi vynaložené náklady za materiál a vykonané práce;
5.1.2.
ak poskytovateľ oznámi podstatnú zmenu zmluvných podmienok najmenej jeden mesiac vopred a účastník tieto zmeny neakceptuje;

5.1.3.
ak poskytovateľ ani po reklamácii neposkytuje službu podľa Zmluvy alebo ju poskytuje s podstatnými vadami z dôvodov výlučne na strane poskytovateľa;
5.1.4.
ak poskytovateľ opakovane neodstráni reklamovanú poruchu v určenom čase, z dôvodov výlučne na strane poskytovateľa;
5.1.5 poskytovateľ neoznámi výsledok prešetrenia reklamácie podľa bodu 4.1.

5.2.
Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy:
5.2.1.
ak účastník neumožňuje poskytovateľovi odstránenie poruchy alebo vykonanie údržby na KDS;
5.2.2.
ak účastník neoprávnene zasahuje do KDS alebo takýto zásah umožní tretej osobe, hoci aj z nedbanlivosti;
5.2.3.
ak účastník nezaplatil cenu za službu ani do 45 dní po dni splatnosti;
5.2.4.
ak účastník opakovane používa službu poskytovateľa spôsobom, ktorý znemožňuje kontrolu jeho používania;
5.2.5.
ak poskytovateľ nemôže alebo mu je znemožnené poskytovať službu v dohodnutom rozsahu alebo v potrebnej kvalite z dôvodov technickej alebo právnej neuskutočniteľnosti ďalšieho poskytovania služby;
5.2.6.
ak sa údaje uvedené účastníkom v Zmluve dodatočne preukážu ako nepravdivé.

5.3.
Odstúpenie od Zmluvy sa vykoná písomnou formou doručením druhej strane.

5.4.
Zmluvu je možné ukončiť dohodou zmluvných strán.

5.5.
Zmluvu môže vypovedať bez uvedenia dôvodu ktorákoľvek zmluvná strana. Výpovedná lehota je 3–mesačná a začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede.

6. Osobitné ustanovenia

6.1.
Zmluva sa vyhotovuje v dvoch origináloch, z ktorých poskytovateľ a a účastník obdržia po jednom origináli.

6.2.

Účastník svojím podpisom potvrdzuje, že si podmienky, tarifu a ostatné zmluvné dokumenty pozorne prečítal, všetky ich ustanovenia sú mu jasné a zrozumiteľné, týmto v celom rozsahu  porozumel a na znak súhlasu ju dobrovoľne podpísal. Zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený so spôsobom užívania služieb, úhradou platieb, odstraňovaním  porúch a so všetkým súhlasí.


6.3.

Písomnosti poskytovateľa sa považujú za doručené, ak sa zašlú  na  oznámenú  adresu účastníka. Písomnosti sa považujú v takomto prípade za doručené bez ohľadu na to, či ich účastník odmietne prevziať, alebo sa poštová zásielka vráti späť ako nedoručená.

6.4

Poskytovateľ je oprávnený za účelom uzavretia a plnenia zmluvy, fakturácie a evidencie užívateľov spracúvať osobné údaje účastníka v súlade s príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov a zákonom č. 122/2013 Z. z. počas doby platnosti zmluvy, ako aj po jej skončení, za účelom vyúčtovania úhrad, evidencie a vymáhania pohľadávok. Ak ide o fyzickú osobu: titul, meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, rodné číslo. Ak ide o právnickú osobu : názov, právna forma, adresu sídla a identifikačné číslo. Ak ide o fyzickú osobu podnikateľa:  obchodné meno, adresu miesto podnikania a identifikačné číslo.

6.5

Poskytovateľ má právo informovať účastníka o svojich službách a produktoch formou písomností/ list, dotazník,  leták/.Účastník podpisom zmluvy o pripojení a prevádzkovaní vyjadruje svoj súhlas na použitie svojich osobných údajov na účely uvedené v tomto bode. uvedený súhlas môže kedykoľvek odvolať.

6.4.
Tieto VP boli vydané poskytovateľom dňa 24.11.2016 a nadobúdajú účinnosť  dňa 01.01.2017.