Navigácia

Obsah

Späť

Číslo registratúrneho záznamu: 659/2020- ozn

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania s upustením od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

Stavebník Radoslav Zaťura, SNP 253/111. Šuňava požiadal na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu rodinného domu "BUNGALOV 1280", na pozemku KN-C č. 733/411, k.ú. Nižná Šuňava, Šuňava

Oznámenie

Vyvesené: 14. 9. 2020

Dátum zvesenia: 30. 9. 2020

Zodpovedá: Anna Villimová

Späť