Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: 709/2020

Pozvánka - Zasadanie OZ

POZVÁNKA

       Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Šuňave č . 10,  ktoré sa uskutoční

17. septembra 2020  (t.j. štvrtok) o 17,00  hod.

v zasadačke Obecného úradu Šuňava.

Program

 1. Otvorenie.
 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie.
 3. Správa hlavnej kontrolórky obce o vykonaných kontrolách.
 4. Dodatok č. 1/2020 k VZN č. 4/2011 Prevádzkový poriadok pohrebísk Obce Šuňava.
 5. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce.
 6. Rozpočtové opatrenie obce č. 1/2020.
 7. Informácia o odvodnení šatní OFK a ulice Športová.
 8. Riešenie odvodnenia Výhonu na ulici Športovej.
 9. Informácia o rekonštrukcii havarijného stavu časti cesty na ul. Záhradná.
 10. Prerokovanie žiadosti p. Anny Šebestovej, Záhradná 219/28, Šuňava o odkúpenie časti obecného pozemku v k.ú. Nižná Šuňava.
 11. Informácia o schválení dotácie na monografiu „Šuňava – prírodný klenot na rozhraní Spiša a Liptova“.
 12. Informácia o pripravovaných investičných akciách.
 13. Informácia o stave rekonštrukcie hasičskej zbrojnicev Šuňave.
 14. Interpelácie poslancov.
 15. Rôzne.
 16. Diskusia.
 17. Záver.

 

 

Poučenie: Stále je potrebné dodržiavať hygienické protiepidemiologické opatrenia t.j. prekrytie horných dýchacích ciest, dezinfekcia rúk, respiračná etiketa. Ak pociťujete akékoľvek príznaky ochorenia COVID-19 ostaňte doma a kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára!

Vyvesené: 14. 9. 2020

Dátum zvesenia: 18. 9. 2020

Zodpovedá: Anna Villimová

Späť