Navigácia

Obsah

Späť

Číslo registratúrneho záznamu: 506/2021

Rozhodnutie o povolení mimoriadneho lovu zveri

Okresný úrad Poprad, pozemkový a lesný odbor, oddelenie lesného hospodárstva, vydal dňa 14.06.2021 Rozhodnutie o povolení mimoriadneho lovu zveri - líšky hdrdzavej na nepoľovných plochách v užívaní žiadateľa - v intraviláne obce Šuňava, s platnosťou do 31.12.2021.

Rozhodnutie (1.34 MB)

Vyvesené: 2. 7. 2021

Dátum zvesenia: 1. 1. 2022

Zodpovedá: Anna Villimová

Späť