Navigácia

Obsah

Späť

Číslo registratúrneho záznamu: 353/2022

Správne konanie – ochrana prírody

Obec Šuňava, ako orgán ochrany prírody, zverejňuje podľa § 82 ods. 7
zákona č. 543/ 2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov informácie o začatých správnych konaniach, v
ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Potvrdenie
záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť
písomne na adresu: Obec Šuňava, Trojičné námestie 255/3, 059 39 Šuňava
alebo elektronicky na adresu: podatelna@sunava.sk v lehote určenej pri
informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia
informácie

Začaté správne konanie

Číslo konania: 353/2022

Dátum začatia konania: 24.3.2022

Dátum zverejnenia informácie: 24.3.2022

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní: 7 dní

Predmet konania: Obec Štrba
Výrub stromu: Smrek obyčajný

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa zákona č. 543/2002
Z.z. o ochrane prírody

a krajiny v znení neskorších predpisov.
 

Vyvesené: 24. 3. 2022

Dátum zvesenia: 25. 3. 2025

Zodpovedá: Anna Dlugoš Villimová

Dokument zverejnený iba na elektronickej úradnej tabuli

Späť