Navigácia

Obsah

Späť

Správne konanie – ochrana prírody

Obec Šuňava, ako orgán ochrany prírody, zverejňuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/ 2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov informácie o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Obec Šuňava, Trojičné námestie 255/3, 059 39 Šuňava alebo elektronicky na adresu: podatelna.sunava@gmail.com v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie

Začaté správne konanie

Číslo konania: 796/2016

Dátum začatia konania: 22.09.2016

Dátum zverejnenia informácie: 29.09.2016

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní: 7 dní

Predmet konania: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Šuňava, SNP 22, Šuňava

Výrub stromov – smrek obyčajný – 3 ks, par. č. 580, k.ú. Nižná Šuňava

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o

ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Vyvesené: 29. 9. 2016

Zodpovedá: Správce Webu

Späť