Navigácia

Obsah

Späť

Číslo registratúrneho záznamu: 625/2019-SP

Stavené povolenie - verejná vyhláška

Stavebníci Mária Števulová r. Sedláková a Michal Števula, SNP 489/129, Šuňava podali dňa 19.07.2019 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie stav. povolenia na stavbu "Rodinný dom" na parc. KN-C 931/1 a 931/2 k.ú. Vyšná Šuňava.

Stavebné povolenie

Vyvesené: 12. 9. 2019

Dátum zvesenia: 28. 9. 2019

Zodpovedá: Anna Villimová

Späť