Navigácia

Obsah

Späť

Číslo registratúrneho záznamu: 73/2024

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Šuňava

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Šuňava

Obecné zastupiteľstvo v Šuňave svojim Uznesením č. 104/2024 zo dňa 18.1.2024 vyhlasuje výberové konanie voľby hlavného kontrolóra Obce Šuňava na deň 11. apríla 2024.

Obecné zastupiteľstvo ustanovuje podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce a náležitosti prihlášky:

 1. kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:
 • minimálne ukončené úplné stredné vzdelanie s maturitou.

      2. náležitosti prihlášky:

 • meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, email, telefónne číslo,
 • podpísanú Prílohu č. 1 – poskytnutie údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov
 • overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • profesijný životopis, prehľad doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia,
 • v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, týmto informujeme uchádzačov, že ich údaje budú spracované iba za účelom výberového konania na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra obce Šuňava,
 • čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • čestné prehlásenie, že kandidát nemá záväzky voči zdravotným poisťovniam, sociálnej poisťovni, daňovému úradu a obci.

      3. ďalšie predpoklady:

 • najmenej 5 rokov praxe v ekonomickej, právnickej alebo kontrolnej činnosti, znalosť podvojného účtovníctva,
 • znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových a príspevkových organizácií, právnických osôb, zákon o finančnej kontrole, o účtovníctve, o majetku obcí a ďalších prislúchajúcich právnych predpisov,
 • užívateľské ovládanie počítača,
 • občianska a morálna bezúhonnosť.

Uchádzač na funkciu hlavného kontrolóra Obce Šuňava zašle poštou alebo osobne doručí svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Obecný úrad Šuňava, Trojičné námestie 255/3, 059 39 Šuňava do 11.3.2024 do 12,00 hod. Rozhodujúci je dátum a čas doručenia písomnej prihlášky do podateľne Obecného úradu v Šuňave, alebo dátum doručenia podľa pošty.

Uchádzač, ktorý splní vyššie uvedené požiadavky na výkon funkcie a včas podá prihlášku so všetkými náležitosťami, bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra v súlade s § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 Deň nástupu do zamestnania: 1.5.2024

 1. Posúdenie náležitosti podanýchprihlášok vykoná starosta obce Ing. Ján Fridman v spolupráci so zamestnankyňou obecného úradu Miriamou Čechanovou, ktorí vyhodnotia splnenie náležitostí prihlášok a vydajú zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce. 
 2. Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním poslancov OZ. Pre vykonanie voľby volí obecné zastupiteľstvo trojčlennú volebnú komisiu v zložení: M. Mišianik, M. Cvaniga, Ing. T. Šebest, ktorá riadi priebeh volieb, zisťuje výsledky volieb, spočítava hlasy a vypracuje zápisnicu z voľby. Pred samotným hlasovaním budú poslancom predložené všetky informácie (prihláška, všetky náležitosti prihlášky) jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce.V prípade záujmu kandidátov o vlastnú prezentáciu im bude udelené právo v časovom obmedzení maximálne 5 minút. Na tajné hlasovanie sa použijú hlasovacie lístky, ktoré volebná komisia odovzdá poslancom. Hlasovací lístok je spoločný pre všetkých kandidátov. Na hlasovacom lístku sú uvedení kandidáti v abecednom poradí (podľa priezviska), s uvedením poradového čísla, priezviska, mena a akademického titulu. Na hlasovacom lístku je pečiatka obce Šuňava. Na hlasovacom lístku poslanec zakrúžkovaním určí kandidáta, za ktorého hlasuje. Zakrúžkovať môže najviac jedného kandidáta. Hlasovací lístok po úprave vloží do volebnej schránky. Platný hlasovací lístok jeten, ktorý je na predpísanom tlačive, a so zakrúžkovaním iba jedného kandidáta. Poškodenie hlasovacieho lístka nemá vplyv na jeho platnosť. Na prečiarknuté alebo dopísané mená sa neprihliada.
 3. Na zvolenie hlavného kontrolóra obce je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov OZ. Ak ani jeden z kandidátov takúto väčšinu nezíska, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvomkole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.
 4. Volebná komisia vypracuje zápisnicu z voľby, ktorá obsahuje:
 •  počet prítomných poslancov,
 • počet poslancov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky,
 • počet odovzdaných hlasovacích lístkov,
 • počet platných hlasovacích lístkov,
 • počet hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov,
 • výsledok voľby, resp. 2 kola voľby,
 • meno zvoleného kandidáta.

     5. Starosta obce zabezpečí zverejnenie vyhlásenia dňa konania voľby hlavného kontrolóra na úradnej tabuli obce, na webovom sídle obce v zákonom stanovenej lehote.

     6. Starosta obce s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom obce uzavrie pracovnú zmluvu najneskôr v deň nástupu do zamestnanie t.j. 1.5.2024 .

     7. Pracovný pomer bude uzavretý na 0,1 úväzku pracovného času.

Príloha k vyhláseniu:

Príloha č. 1 – Typ: PDF dokument, Velkosť: 66.93 kB poskytnutie údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov

Vyvesené: 19. 1. 2024

Dátum zvesenia: 12. 3. 2024

Zodpovedá: Anna Dlugoš Villimová

Späť