Obsah

Späť

Číslo registratúrneho záznamu: 351/2022/MZa-ozn.

Oznámenie o začatí územného konania spojeného so stavebným konaním a nariadenie ústneho pojednávania - verejná vyhláška

Stavebníci Jozef Porada a Zuzana Poradová, obaja bytom Záhradná 133/48, Šuňava podali dňa 24.3.2022 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia v spojenom územnom a stavebnom konaní na stavbu : "Rodinný dom a Letná kuchyňa", novostavby s prípojkami inžinierskych sietí, umiestnená na parc. č. 25, k.ú. Nižná Šuňava.

Stavebný úrad určil deň miestneho zisťovania dňa 22.6.2022 so stretnutím zúčastnených o 9,00 hod. na tvári miesta t.j. ulica Záhradná 133/48, Šuňava.

Oznámenie

Vyvesené: 7. 6. 2022

Dátum zvesenia: 23. 6. 2022

Zodpovedá: Anna Villimová

Späť