Obsah

Späť

Referendum 2023 - informácie k voľbe poštou

Voľba poštou:
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej
územia, môže požiadať obec trvalého pobytu o voľbu poštou, a to

- písomne (v listinnej forme) tak,
aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce (obecného úradu) najneskôr 50 dní predo dňom konania referenda(t.j. najneskôr2. 12. 2022).
Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.
- elektronicky (e-mailom) tak,
aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú adresu obce najneskôr 50 dní predo dňom
konania referenda (t.j. najneskôr 2. 12. 2022).

e-mailová adresa na doručenie žiadosti je kancelaria@sunava.sk
Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.


Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať tieto údaje o voličovi:
-meno a priezvisko,
-rodné číslo,
-adresu trvalého pobytu,
-adresu miesta pobytu v cudzine (ulica, číslo domu-orientačné číslo, obec, PSČ, štát),na ktorej si volič zásielku prevezme.
vzor žiadosti tu.... (20.69 kB)

Vyvesené: 11. 11. 2022

Dátum zvesenia: 12. 11. 2025

Zodpovedá: Anna Villimová

Dokument zverejnený iba na elektronickej úradnej tabuli

Späť