Obsah

Späť

Číslo registratúrneho záznamu: 460/2022-rozh.

Územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby - verejná vyhláška

Navrhovateľ, spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice v konaní zastúpená Zuzanou Čupkovou, Pod vodojemom 532/8, Šuňava, podala na tunajšom stavebnom úrade dňa 6.5.2022 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby pod názvom "Výstavba elektrických stĺpov na ul. Š. Šmálika" s návrhom umiestnenia podperných bodov na pozemkoch parc. KN-C č. 1057/4, 1060/2 a 1060/20 k.ú. Vyšná Šuňava, Obce Šuňava, okres Poprad.

Rozhodnutie (2.63 MB)

Vyvesené: 3. 8. 2022

Dátum zvesenia: 19. 8. 2022

Zodpovedá: Anna Villimová

Späť