Obsah

Späť

Číslo registratúrneho záznamu: 652/2022

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Základnej školy s materskou školou Šuňava

Podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších zmien a predpisov

Obec Šuňava, Trojičné námestie 255/3, Šuňava

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie:

riaditeľa/riaditeľky Základnej školy s materskou školou Šuňava,

SNP 469/170 , 059 39 Šuňava

Vyhlásenie výberového konania (802.33 kB) 

Vyvesené: 2. 8. 2022

Dátum zvesenia: 26. 8. 2022

Zodpovedá: Anna Villimová

Späť