Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecno záväzné nariadenia obce Šuňava - 2012

VZN č.2 2012 Požiarny poriadok obce Šuňava - zrušený VZN č. 1/2017 Stiahnuté: 389x | 19.04.2017

VZN č.3 2012 O miestnych daniach a poplatku Stiahnuté: 345x | 14.12.2016

Zásady o úhradách za služby poskytované obcou Šuňava Stiahnuté: 479x | 14.12.2016

Všeobecno záväzné nariadenia obce Šuňava - 2011

VZN č.5 2011 - O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY Stiahnuté: 364x | 14.12.2016

VZN č.3 2011 - O výške príspevkov..ZRUŠENÉ! Stiahnuté: 344x | 23.04.2019

VZN č.4 2011 - Prevádzkový poriadok pohrebísk obce ŠUŇAVA Stiahnuté: 418x | 14.12.2016

Všeobecno záväzné nariadenia obce Šuňava - 2010

VZN č.2 2010 - O HOSPODÁRENÍ A NAKLADANÍ S MAJETKOM OBCE Stiahnuté: 271x | 14.12.2016

VZN č.3 2010 - ROKOVACÍ PORIADOK OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE ŠUŇAVA_zrušený Stiahnuté: 332x | 29.03.2019

VZN č.4 2010 - O POSTUPE PRI PRIJÍMANÍ, EVIDOVANÍ, VYBAVOVANÍ A KONTROLE VYBAVOVANIA SŤAŽNOSTÍ FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSÔB V PODMIENKACH OBCE ŠUŇAVA Stiahnuté: 299x | 14.12.2016

Všeobecno záväzné nariadenia obce Šuňava - 2009

VZN č.3 2009 - Záväzná časť územného plánu Stiahnuté: 237x | 14.12.2016

VZN č.4 2009 - O používaní oznamovacích tabúľ Stiahnuté: 266x | 14.12.2016

VZN č.5 2009 - Trhový poriadok - paragraf č.8 zrušený a nahradený zásadami o úhradách za služby poskytované obcou Šuňava Stiahnuté: 378x | 14.12.2016

VZN č.6 2009 - O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia so sídlom na území obce Šuňava Stiahnuté: 218x | 14.12.2016

VZN č.7 2009 - O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY Stiahnuté: 244x | 14.12.2016

Všeobecno záväzné nariadenia obce Šuňava - 2008

VZN č.1 2008 - O životnom prostredí v obci Šuňava Stiahnuté: 202x | 14.12.2016

VZN č.1 2008 Prevádzkový poriadok Pohrebísk obce ŠUŇAVA (Zrušené vydaním VZN č. 42011) Stiahnuté: 535x | 14.12.2016

VZN č.2 2008 - O školskej dochádzke Stiahnuté: 204x | 14.12.2016

Všeobecno záväzné nariadenia obce Šuňava - 2007

VZN č.1 2007 - o niektorých podmienkach držania psov na území Obce Šuňava Stiahnuté: 235x | 14.12.2016

Ostatné

Štatút Obce Šuňava_zrušený Stiahnuté: 425x | 29.03.2019

Štatút Obecnej knižnice Stiahnuté: 262x | 14.12.2016

Stránka