Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecno záväzné nariadenia obce Šuňava - 2011

VZN č.5 2011 - O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY Stiahnuté: 309x | 14.12.2016

VZN č.3 2011 - O výške príspevkov..ZRUŠENÉ! Stiahnuté: 300x | 23.04.2019

VZN č.4 2011 - Prevádzkový poriadok pohrebísk obce ŠUŇAVA Stiahnuté: 341x | 14.12.2016

Všeobecno záväzné nariadenia obce Šuňava - 2010

VZN č.2 2010 - O HOSPODÁRENÍ A NAKLADANÍ S MAJETKOM OBCE Stiahnuté: 212x | 14.12.2016

VZN č.3 2010 - ROKOVACÍ PORIADOK OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE ŠUŇAVA_zrušený Stiahnuté: 260x | 29.03.2019

VZN č.4 2010 - O POSTUPE PRI PRIJÍMANÍ, EVIDOVANÍ, VYBAVOVANÍ A KONTROLE VYBAVOVANIA SŤAŽNOSTÍ FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSÔB V PODMIENKACH OBCE ŠUŇAVA Stiahnuté: 256x | 14.12.2016

Všeobecno záväzné nariadenia obce Šuňava - 2009

VZN č.3 2009 - Záväzná časť územného plánu Stiahnuté: 206x | 14.12.2016

VZN č.4 2009 - O používaní oznamovacích tabúľ Stiahnuté: 229x | 14.12.2016

VZN č.5 2009 - Trhový poriadok - paragraf č.8 zrušený a nahradený zásadami o úhradách za služby poskytované obcou Šuňava Stiahnuté: 248x | 14.12.2016

VZN č.6 2009 - O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia so sídlom na území obce Šuňava Stiahnuté: 180x | 14.12.2016

VZN č.7 2009 - O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY Stiahnuté: 203x | 14.12.2016

Všeobecno záväzné nariadenia obce Šuňava - 2008

VZN č.1 2008 - O životnom prostredí v obci Šuňava Stiahnuté: 158x | 14.12.2016

VZN č.1 2008 Prevádzkový poriadok Pohrebísk obce ŠUŇAVA (Zrušené vydaním VZN č. 42011) Stiahnuté: 297x | 14.12.2016

VZN č.2 2008 - O školskej dochádzke Stiahnuté: 156x | 14.12.2016

Všeobecno záväzné nariadenia obce Šuňava - 2007

VZN č.1 2007 - o niektorých podmienkach držania psov na území Obce Šuňava Stiahnuté: 183x | 14.12.2016

Ostatné

Štatút Obce Šuňava_zrušený Stiahnuté: 304x | 29.03.2019

Štatút Obecnej knižnice Stiahnuté: 225x | 14.12.2016

Vnútorná smernica č. 01_2014 Stiahnuté: 205x | 14.12.2016

Zásady o úhradách za služby poskytované obcou Šuňava Stiahnuté: 135x | 14.12.2016

Zásady odmeňovania poslancov OZ Stiahnuté: 166x | 12.02.2019

Stránka