Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecno záväzné nariadenia obce Šuňava - 2016

VZN č. 2_2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Stiahnuté: 820x | 14.12.2016

VZN č. 3_2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Šuňava Stiahnuté: 556x | 14.12.2016

ZÁSADY o úhradách za služby poskytované obcou Šuňava - Zrušené! Stiahnuté: 715x | 03.02.2020

Všeobecno záväzné nariadenia obce Šuňava - 2015

Všeobecne záväzné nariadenie č. 42015 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 12014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šuňava Stiahnuté: 663x | 14.12.2016

Všeobecne záväzné nariadenie č. 52015 O URČENÍ VÝŠKY FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV NA FINANCOVANIE ORIGINÁLNYCH KOMPETENCIÍ NA ÚSEKU ŠKOLSTVA Stiahnuté: 607x | 14.12.2016

VZN č. 12015 O OCHRANE OVZDUŠIA Stiahnuté: 675x | 14.12.2016

VZN č. 32015 O URČENÍ VÝŠKY FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV NA FINANCOVANIE ORIGINÁLNYCH KOMPETENCIÍ NA ÚSEKU ŠKOLSTVA Stiahnuté: 639x | 14.12.2016

VZN č.22015 O POSKYTOVANÍ OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY, SPÔSOBE A VÝŠKE ÚHRAD ZA OPATROVATEĽSKÚ SLUŽBU Stiahnuté: 616x | 14.12.2016

Všeobecno záväzné nariadenia obce Šuňava - 2014

VZN Č. 3 2014 O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI Stiahnuté: 754x | 14.12.2016

VZN Č. 12014 o miestnych daniach a poplatku Stiahnuté: 749x | 14.12.2016

!ZRUŠENÉ! VZN Č. 2/2014 O POUŽÍVANÍ ZÁBAVNEJ PYROTECHNIKY Stiahnuté: 776x | 16.03.2023

Všeobecno záväzné nariadenia obce Šuňava - 2012

VZN č.2 2012 Požiarny poriadok obce Šuňava - zrušený VZN č. 1/2017 Stiahnuté: 547x | 19.04.2017

VZN č.3 2012 O miestnych daniach a poplatku Stiahnuté: 534x | 14.12.2016

Zásady o úhradách za služby poskytované obcou Šuňava Stiahnuté: 647x | 14.12.2016

Všeobecno záväzné nariadenia obce Šuňava - 2011

VZN č.5 2011 - O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY Stiahnuté: 574x | 14.12.2016

VZN č.3 2011 - O výške príspevkov..ZRUŠENÉ! Stiahnuté: 478x | 23.04.2019

VZN č.4 2011 - Prevádzkový poriadok pohrebísk obce ŠUŇAVA Stiahnuté: 662x | 14.12.2016

Všeobecno záväzné nariadenia obce Šuňava - 2010

VZN č.2 2010 - O HOSPODÁRENÍ A NAKLADANÍ S MAJETKOM OBCE Stiahnuté: 433x | 14.12.2016

VZN č.3 2010 - ROKOVACÍ PORIADOK OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE ŠUŇAVA_zrušený Stiahnuté: 508x | 29.03.2019

VZN č.4 2010 - O POSTUPE PRI PRIJÍMANÍ, EVIDOVANÍ, VYBAVOVANÍ A KONTROLE VYBAVOVANIA SŤAŽNOSTÍ FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSÔB V PODMIENKACH OBCE ŠUŇAVA Stiahnuté: 471x | 14.12.2016

Stránka