Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecno záväzné nariadenia obce Šuňava - 2009

VZN č.4 2009 - O používaní oznamovacích tabúľ Stiahnuté: 396x | 14.12.2016

VZN č.5 2009 - Trhový poriadok - paragraf č.8 zrušený a nahradený zásadami o úhradách za služby poskytované obcou Šuňava Stiahnuté: 502x | 14.12.2016

VZN č.6 2009 - O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia so sídlom na území obce Šuňava Stiahnuté: 341x | 14.12.2016

VZN č.7 2009 - O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY Stiahnuté: 370x | 14.12.2016

Všeobecno záväzné nariadenia obce Šuňava - 2008

VZN č.1 2008 - O životnom prostredí v obci Šuňava Stiahnuté: 341x | 14.12.2016

VZN č.1 2008 Prevádzkový poriadok Pohrebísk obce ŠUŇAVA (Zrušené vydaním VZN č. 42011) Stiahnuté: 901x | 14.12.2016

VZN č.2 2008 - O školskej dochádzke Stiahnuté: 359x | 14.12.2016

Všeobecno záväzné nariadenia obce Šuňava - 2007

VZN č.1 2007 - o niektorých podmienkach držania psov na území Obce Šuňava Stiahnuté: 426x | 14.12.2016

Dodatok č. 1/2021 k VZN č. 1/2007 o niektorých podmienkach držania psov na území Obce Šuňava Stiahnuté: 65x | 28.09.2021

Ostatné

Štatút Obce Šuňava_zrušený Stiahnuté: 599x | 29.03.2019

Štatút Obecnej knižnice Stiahnuté: 410x | 14.12.2016

Vnútorná smernica č. 01_2014 Stiahnuté: 405x | 14.12.2016

Zásady o úhradách za služby poskytované obcou Šuňava Stiahnuté: 276x | 06.12.2019

Zásady odmeňovania poslancov OZ Stiahnuté: 416x | 12.02.2019

Štatút obce Šuňava 2019 Stiahnuté: 157x | 29.03.2019

Zásady o úhradách za služby poskytované obcou Šuňava; účinné od 01.01.2020 Stiahnuté: 148x | 06.12.2019

Stránka