Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecno záväzné nariadenia obce Šuňava - 2009

VZN č.3 2009 - Záväzná časť územného plánu Stiahnuté: 390x | 14.12.2016

VZN č.4 2009 - O používaní oznamovacích tabúľ Stiahnuté: 415x | 14.12.2016

VZN č.5 2009 - Trhový poriadok - paragraf č.8 zrušený a nahradený zásadami o úhradách za služby poskytované obcou Šuňava Stiahnuté: 524x | 14.12.2016

VZN č.6 2009 - O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia so sídlom na území obce Šuňava Stiahnuté: 360x | 14.12.2016

VZN č.7 2009 - O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY Stiahnuté: 391x | 14.12.2016

Všeobecno záväzné nariadenia obce Šuňava - 2008

VZN č.1 2008 - O životnom prostredí v obci Šuňava Stiahnuté: 367x | 14.12.2016

VZN č.1 2008 Prevádzkový poriadok Pohrebísk obce ŠUŇAVA (Zrušené vydaním VZN č. 42011) Stiahnuté: 999x | 14.12.2016

VZN č.2 2008 - O školskej dochádzke Stiahnuté: 378x | 14.12.2016

Všeobecno záväzné nariadenia obce Šuňava - 2007

VZN č.1 2007 - o niektorých podmienkach držania psov na území Obce Šuňava Stiahnuté: 465x | 14.12.2016

Dodatok č. 1/2021 k VZN č. 1/2007 o niektorých podmienkach držania psov na území Obce Šuňava Stiahnuté: 85x | 28.09.2021

Ostatné

Štatút Obce Šuňava_zrušený Stiahnuté: 627x | 29.03.2019

Štatút Obecnej knižnice Stiahnuté: 433x | 14.12.2016

Vnútorná smernica č. 01_2014 Stiahnuté: 430x | 14.12.2016

Zásady odmeňovania poslancov OZ Stiahnuté: 441x | 12.02.2019

Štatút obce Šuňava 2019 Stiahnuté: 178x | 29.03.2019

Zásady o úhradách za služby poskytované obcou Šuňava; zrušené 23.11.2023 Stiahnuté: 174x | 28.11.2023

Zásady o úhradách za služby poskytované obcou Šuňava, platné od 24.11.2023 Stiahnuté: 26x | 28.11.2023

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Šuňave Stiahnuté: 17x | 28.11.2023

Stránka