Obsah

Tlačivá na stiahnutie

Návrhy

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 132x | 14.12.2016

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 129x | 14.12.2016

Návrh na zrušenie trvalého pobytu Stiahnuté: 93x | 08.02.2017

Žiadosti

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby, ktorá nie je spojená so zmenou stavby podliehajúcou vydaniu stavebného povolenia Stiahnuté: 38x | 18.05.2017

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 170x | 14.12.2016

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby Stiahnuté: 132x | 14.12.2016

Žiadosť o povolenie terénnych úprav Stiahnuté: 131x | 14.12.2016

Žiadosť o povolenie vodnej stavby Stiahnuté: 42x | 16.05.2017

Žiadosť o súhlas k povoleniu stavby ( k zmene stavby, dodatočnému povoleniu stavby) malého zdroja znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 65x | 24.02.2017

Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla na stavbu Stiahnuté: 74x | 08.02.2017

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia Stiahnuté: 162x | 14.12.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín Stiahnuté: 115x | 14.12.2016

Žiadosť o zmenu stavby Stiahnuté: 137x | 14.12.2016

Žiadosť o zníženie poplatku za TKO Stiahnuté: 154x | 14.12.2016

Žiadosť o zrušenie orientačného a súpisného čísla na stavbu Stiahnuté: 67x | 08.02.2017

Ostatné

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav Stiahnuté: 192x | 14.12.2016

Tlačivo priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje. Stiahnuté: 140x | 14.12.2016

Stránka

  • 1