Obsah

Tlačivá na stiahnutie

Návrhy

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 173x | 14.12.2016

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 174x | 14.12.2016

Návrh na zrušenie trvalého pobytu Stiahnuté: 144x | 08.02.2017

Žiadosti

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby, ktorá nie je spojená so zmenou stavby podliehajúcou vydaniu stavebného povolenia Stiahnuté: 72x | 18.05.2017

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 206x | 14.12.2016

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby Stiahnuté: 159x | 14.12.2016

Žiadosť o povolenie terénnych úprav Stiahnuté: 168x | 14.12.2016

Žiadosť o povolenie vodnej stavby Stiahnuté: 86x | 16.05.2017

Žiadosť o súhlas k povoleniu stavby ( k zmene stavby, dodatočnému povoleniu stavby) malého zdroja znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 100x | 24.02.2017

Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla na stavbu Stiahnuté: 108x | 08.02.2017

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia Stiahnuté: 192x | 14.12.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín Stiahnuté: 142x | 14.12.2016

Žiadosť o zmenu stavby Stiahnuté: 168x | 14.12.2016

Žiadosť o zníženie poplatku za TKO Stiahnuté: 237x | 14.12.2016

Žiadosť o zrušenie orientačného a súpisného čísla na stavbu Stiahnuté: 101x | 08.02.2017

Ostatné

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav Stiahnuté: 233x | 14.12.2016

Tlačivo priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje. Stiahnuté: 181x | 14.12.2016

Stránka

  • 1