Obec Šuňava

Zmluva

Kúpna zmluva č. 20/2013, Ul. Tatranská

Identifikácia

Číslo zmluvy: 20/2013

Názov objednávateľa: Obec Šuňava

Adresa objednávateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO objednávateľa: 00326437

Názov dodávateľa: Mária Ondrušková, Jozef Fridman

Adresa dodávateľa: SNP 27, Šuňava, SNP 150/49, Šuňava

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: časť parcely pre novovzniknutú parc. č. 733/71 - o výmere 45 m2 zameranú podľa GP č. 026/2010 vypracovaný Ing. Marcelom Zentkom, overeným 11.10.2010 Správou katastra Poprad

Označenie nehnuteľnosti: pozemok orná pôda; List vlastníctva číslo: 1342; Katastrálne územie: Nižná Šuňava; Parcela číslo: 308/2;

Zmluvná cena: 158.50 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 26.10.2015

Datum zverejnenia: 30.10.2015

Dokumenty Pdf KZ_20_2013_Tatranska_sken.pdf ( veľkosť: 523,1 KB, aktualizované: Utorok 05. September 2017 09:51 )