Obec Šuňava

Zmluva

Kúpna zmluva č. 9/2016, ulica Mieru

Identifikácia

Číslo zmluvy: 9/2016

Názov objednávateľa: Fridman Marek s manželkou Jolanou rod. Martonovou

Adresa objednávateľa: SNP 51/48, Šuňava

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Šuňava

Adresa dodávateľa: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava

IČO dodávateľa: 00326437

Predmet zmluvy: predaj v podiele určeným GP, k novovytvorenej parc. č. 297/14 - zast. plocha o výmere 93 m2 odčlenenej od pôvodnej parcely reg. "E" č. 3848/4

Označenie nehnuteľnosti: pozemok parc. reg. "E"; List vlastníctva číslo: 1; Katastrálne územie: Nižná Šuňava; Parcela číslo: 3848/4;

Zmluvná cena: 535.68 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 07.03.2016

Datum zverejnenia: 09.03.2016

Dokumenty Pdf kz_9_2016_ul_mieru.pdf ( veľkosť: 1,1 MB, aktualizované: Streda 09. Marec 2016 11:00 )