Navigácia

Obsah

Späť

dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy: 041/4.1MP/2011

Objednávateľ: Obec Šuňava
Dodávateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Názov zmluvy: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy: 041/4.1MP/2011. Názov projektu: Separácia a zhodnocovanie odpadov obce Šuňava.
Predmet zmluvy: je zmena termínu ukončenia realizácie aktivít projektu. Mení sa bod 2.4. čl. 2 Predmet a účel zmluvy nasledovne: 'Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto zmluve a aktivity Projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do 31.08.2013'
Ostatné ustanovania Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, zostávajú nezmenené a účinné v doterajšom znení.

 

Stiahnuť

Vyvesené: 30. 1. 2013

Zodpovedá: Správce Webu

Späť