Navigácia

Obsah

Späť

II.etapa vydania knihy podporená z rozpočtu PSK

PSKV roku 2021 Obec Šuňava získala finančné prostriedky z PSK na podporu vydania monografie obce.

Názov projektu: II. etapa vydanie knihy "Šuňava prírodný klenot na rozhraní Spiša a Liptova"

Výška poskytnutého príspevku: 750,-- eur

Vecné vyhodnotenie II. etapy prípravy vydania monografie:

Z historicko-geografického hľadiska patrí Šuňava k najpozoruhodnejším sídlam Slovenska. Nie je totižto bežné, aby vodné toky tečúce obcou patrili k rozdielnym úmoriam. Obrazne povedané, Šuňava je súčasťou „strechy“ Európy, ktorá delí úmoria Baltského a Čierneho mora. Ako sa to mohlo stať, ak administratívne celky (krajiny, župy, obce) spravidla ohraničovali prirodzené hranice. Inak tomu pôvodne nebolo ani v prípade Šuňavy. A na tomto mieste je potrebné uviesť niekoľko historických faktov. Horská oblasť na pomedzí Spiša a Liptova sa začala osídľovať z  oboch strán od poslednej tretiny 13. storočia. Vtedy vznikla aj (Vyšná) Šuňava.

Zámerom projektu je zabezpečiť tvorbu textového a ilustračného materiálu pre vydanie monografie, na ktorej sa podieľal kolektív autorov. Spracovanie textového a ilustračného materiálu je rozdelené do niekoľko kapitol. Pripravovaná publikácia bude aj v anglickom jazyku a tým bude možné prezentovať získané poznatky v zahraničí.

Projekt v roku 2021 bol podporený len čiastočne a preto bol prefinancovaný len príspevok autora historika M. Števíka. Autor textu Historicko-geografické aspekty Šuňavy a jej okolia, prezentuje najnovšie výsledky historicko-geografických výskumov Šuňavy. Prináša mnohé nové pohľady na dejiny obce so zameraním na obdobie stredoveku a novoveku. Pri výskume spojil aspekty historické s geografickými. Predmetný text výrazným spôsobom obohacuje poznanie o dejinách obce a jej okolia a nesporne sa stane vyhľadávaným zdrojom informácií nielen pre popularizačné, ale aj vedecké práce, ktoré sa v budúcnosti budú venovať Šuňave a jej okoliu z hľadiska historického či historicko-geografického.       

   

V rámci podporeného projektu je financovaná druhá časť kapitoly autora Miroslava Števíka - Historické a geografické aspekty Šuňavy a jej okolia.

Kniha bude vydaná podľa plánu v auguste 2022.

Vyvesené: 11. 10. 2021

Dátum zvesenia: 27. 12. 2022

Zodpovedá: Anna Villimová

Späť