Navigácia

Obsah

Späť

Číslo registratúrneho záznamu: 253/2023

Majetkové prevody nehnuteľného majetku obce

Materiál na 5. zasadnutie OZ v Šuňave, ktoré sa uskutoční dňa 8.júna 2023 -

Majetkové prevody nehnuteľného majetku obce - prípad hodný osobitného zreteľa.

Na základe žiadosti Michala Chlebovca a Andrey Chlebovcovej, Pod vodojemom 565/6, Šuňava o odkúpenie časti obecného pozemku, vedeného na LV 1, k.ú. Vyšná Šuňava, parc. reg. "E" č. 2172/10 - zastavaná plocha a nádvorie, z ktorej sa odčleňuje diel 1 o výmere 9 m2, na parc. 113/2 - zastavaná plocha a nádvoria, podľa GP č. 69/2022.

Materiál (131.32 kB)

Geometrický plán (1.42 MB)

Vyvesené: 23. 5. 2023

Dátum zvesenia: 8. 6. 2023

Zodpovedá: Anna Villimová

Späť