Obsah

Overovanie listín a podpisov

 

OSVEDČOVANIE LISTÍN A PODPISOV

2. poschodie, č. d. 311

 

Na osvedčovanie podpisov je potrebné predložiť:

- občiansky preukaz prípadne cestovný pas

- listinu, na ktorej sa osvedčuje podpis

Na osvedčenie odpisov (fotokópií ) listín je potrebné predložiť:

- občiansky preukaz prípadne cestovný pas

- originál osvedčovanej listiny

- fotokópiu – odpis osvedčovanej listiny

Správne poplatky:

- za osvedčenie jedného podpisu            2,-- €

- za osvedčenie jednej strany                   2,-- €

- overenie správnosti údajov o výpis z registra trestov a žiadosti o odpis registra trestov   2,-- €

 

Obec nevykonáva čiastočne overenia listín.

Takéto overenie vykonáva iba notár.

 

Osvedčovanie podpisov na listinách určených na použitie v zahraničí vykonáva len notár. Rovnako ako aj osvedčovanie odpisov (fotokópií), ktorých použitie je určené v zahraničí vykonáva notár.

Výnimka je osvedčenie podpisov na listinách „Potvrdení o žití“ pre Českú republiku.