Obsah

OBEC ŠUŇAVA

 

 

 

Z Á S A D Y

o úhradách za služby poskytované obcou Šuňava

 

 

 

 

Schválené uznesením OZ číslo 77/2019 zo dňa : 21.11.2019 

Vyhlásené po schválení dňa : 22.11.2019

Účinnosť nadobúda dňa : 01.01.2020

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Šuňave, v súlade s ust. § 4 ods. 3 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s použitím § 11 ods. 4 citovaného zákona vydáva tieto

 

Z Á S A D Y

o úhradách za služby poskytované obcou Šuňava

 

 

 

§ 1

Úvodné ustanovenie

 

(1) Tieto zásady upravujú bližšie úhrady za služby poskytované obcou Šuňava a vykonávané Obecným úradom v Šuňave

(2) Stanovené a určené ceny, príp. ich rozpätie je záväzné pre všetky orgány obce Šuňava a orgány obecného zastupiteľstva obce Šuňave.

(3) Stanovenie a určenie návrhu ceny sa odvíja od platnej právnej úpravy a najmä zák. NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a ostatných osobitných predpisov.

 

Tieto ceny sú záväzné aj pre rozpočtové a príspevkové organizácie obce Šuňava a tiež podnikateľské subjekty založené alebo vytvorené obcou Šuňava vo vzťahu k majetku obce, ktorým disponujú a tiež vo vzťahu k ich činnostiam zakotveným v zriaďovateľských alebo zakladateľských listinách.

Cenou sa rozumie peňažná suma dohodnutá pri nákupe a predaji tovaru alebo vytvorená na ocenenie tovaru na iné účely. Za cenu podľa tohto zákona sa považuje aj tarifa (§ 2 zák. NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov).

(4) Takýmto postupom nie sú dotknuté povinnosti vyplývajúce z osobitných predpisov – najmä zo zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

 

ZMLUVY

 

§ 2

Úvodné ustanovenie

 

(1) Účastníci zmluvy sú povinní dbať, aby sa pri úprave zmluvných vzťahov odstránilo všetko, čo by mohlo viesť k vzniku rozporov (§ 43 Obč. zákonníka).

(2) Účastníci zmluvy nesmú zneužívať svoje postavenie na miestnom trhu (§ 12 zák. NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov).

(3) V prípade, kedy sa uzatvára písomná zmluva na služby poskytované obcou Šuňava a vykonávané Obecným úradom v Šuňave sa táto písomná zmluva povinne zverejňuje podľa osobitného predpisu ( pozn. podľa zákona č. 546/2010 Z.z. ). Táto písomná zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia, ak si účastníci zmluvného vzťahu nedohodli účinnosť uzatvorenej zmluvy v neskoršom termíne od jej zverejnenia.

 

§ 3

Návrh na uzavretie zmluvy

 

(1) Obec Šuňava stanovuje sadzobník cien, ktorý je uvedený v prílohe týchto zásad.

 

Tento sadzobník cien je návrhom na uzavretie zmluvy v súlade s ust. § 43 a nasl. Obč. zákonníka.

(2) Sadzobník cien tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto zásad a je záväzný pre všetkých zamestnancov obce aj starostu obce.

 

Starosta obce je oprávnený v prípade určenia ceny minimálnou alebo maximálnou hodnotou rozhodnúť v individuálnom prípade o konkrétnej cene pri uzatváraní zmluvy.

 

§ 4

Cena

 

(1) Cena za majetok obce Šuňava a za služby poskytované obcou sú určené osobitnou právnou úpravou najmä – zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a „Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce Šuňava“.

(2) V prípadoch jednorazového poskytovania služieb zo strany obce nemusí byť uzatvorená písomná zmluva. Postačuje konkludentná dohoda a úhrada ceny služby. Doklad o úhrade za poskytnutú službu musí obsahovať náležitosti požadované osobitnou právnou úpravou – najmä zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov .

(3) Zmluvné prevody majetku obce Šuňava sú zásadne odplatné a určené osobitnou právnou úpravou – zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a „Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce Šuňava“.

 

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

 

§ 5

Spoločné ustanovenia

 

(1) Príjmy zo zmluvných vzťahov sú príjmom rozpočtu obce Šuňava .

(2) Ak tieto zásady neobsahujú bližšiu úpravu, použije sa Občiansky zákonník a zák. NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

(3) Sadzobník cien určených obcou musí byť zverejnený na úradnej tabuli v obci.

 

Zároveň musí byť umožnené každému nahliadať do týchto zásad a tiež do sadzobníka cien.

(4) Starosta obce je oprávnený v individuálnych prípadoch a v prípadoch hodných osobitného zreteľa (najmä sociálne pomery a pod.) rozhodnúť aj inak.

 

Nesmie však znížiť cenu o viac ako jednu polovicu z návrhu ceny určenej sadzobníkom služieb.

(5) Zabezpečovanie a poskytovanie verejnoprospešných služieb obcou Šuňava je riešené osobitnou zmluvou uzavretou v súlade s § 3 ods. 3 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 

§6

Záverečné ustanovenia

 

(1) Zmeny a doplnky týchto zásad schvaľuje obecné zastupiteľstvo

(2) Zásady o úhradách za služby poskytované obcou Šuňava schválilo Obecné zastupiteľstvo

v Šuňave dňa 21.11.2019 Uznesením č. 77/2019 .

(3) Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom 22.11.2019.

(4) Účinnosťou týchto Zásad o úhradách za služby poskytované obcou Šuňava sa rušia Zásady o úhradách za služby poskytované obcou Šuňava, zo dňa 09.02.2012

(5) Neoddeliteľnou súčasťou zásad o úhradách za služby poskytované obcou Šuňava je:

            - sadzobník cien /služieb/obce Šuňava

            - Tarifa č. 1/2019

 

V Šuňave, dňa 21.11.2019

Stanislav Kubaský

starosta obce

 

 

 

 

 

OBEC ŠUŇAVA

V Šuňave, 21.11.2019

 

SADZOBNÍK CIEN /SLUŽIEB/ OBCE ŠUŇAVA

 

(návrh ceny podľa § 43 a nasl. Občianskeho zákonníka

a § 3 ods. 1 zák. NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov)

 

Položka 1 

 1. Zverejnenie oznamu, plagátu a pod. v propagačnej tabuli za 1 týždeň /aj začatý /

5,00 € / týždeň

 1. Za prečítaný alebo textový oznam v Šuňava OTV, pre podnikateľské subjekty v obci

5,00 € / vys. cyklus

 1. Za prečítaný alebo textový oznam v Šuňava OTV, pre podnikateľské subjekty mimo obce

25,00 € / vys. cyklus

Oslobodenie:

Cenu podľa tejto položky neplatí podnikateľský subjekt za prvé predstavenie svojej činnosti v Šuňava OTV.

Cena neobsahuje výrobu upútavky, tá sa určuje individuálne na základe písomnej dohody.

 

Položka 2 

 1. Za zhotovenie DVD/CD nosiča z čítanej (audio) alebo obrazovej správy (video) na vlastné digitálne médium /v rámci autorského zákona/:

5,00 € / kopírovací úkon

 1. Za zhotovenie DVD/CD nosiča z čítanej (audio) alebo obrazovej správy (video) s dodaním digitálneho média /v rámci autorského zákona/:

10,00 € /kopírovací úkon/ 1x nosič

 

Položka 3 

Za služby poskytované obecnou knižnicou :

 1. čitateľský poplatok za rok - do 15 rokov - 1,00 € /čitateľ/ rok
 2. čitateľský poplatok za rok - od 15 rokov - 2,00 € /čitateľ/ rok
 3. strata knihy - podľa vlastnej ceny knihy
 4. upomienka - 0,50 € / 1.up.

      - 1 € / 2.up.-3.up.

      - 2,00 €/ 4.up.

 

Položka 4 

Za oznam v miestnom rozhlase:

 1. v pracovných dňoch ( 7,15 – 15,45 hod.) - 2,00 € / hlásenie
 2. v pracovných dňoch ( po 15,45 hod. vo výnimočných prípadoch) - 4,00 € / hlásenie
 3. agentúrne reklamné hlásenie - 20,00 € / hlásenie / min. 3x
 4. poplatok za trhové miesto pri ambulantnom predaji je - 6,00 € /deň/ miesto

 

Objednávky na vyhlásenie v miestnom rozhlase formou telefonátu, poštou, kuriérom alebo elektronickou poštu, úrad neprijíma.

Oznam v miestnom rozhlase bude vyhlásený až po zaplatení príslušného poplatku.

Zvláštne dojednania je možné dohodnúť individuálne, písomnou formou.

 

Položka 5 

Za vydanie potvrdenia na vlastnú žiadosť, ktoré nie sú spoplatňované podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch :

 1. fyzické osoby - 2,00 € / potvrdenie
 2. právnické osoby - 4,00 € / potvrdenie

Oslobodenie:

Cenu podľa tejto položky neplatí :

 1. za potvrdenia, vydávané pre účely konaní na úseku sociálnych vecí a zdravotníctva
 2. štátne orgány, súdy, prokuratúra a polícia
 3. samosprávne orgány inej obce
 4. neziskové a charitatívne organizácie

 

Položka 6 

Za nahliadnutie do archívnych materiálov a mapových podkladov obce

 1. fyzické osoby - 2,00 €
 2. právnické osoby - 4,00 €

Oslobodenie:

Oslobodení sú občania s trvalým pobytom v obci Šuňava

 

Položka 7 

Poplatok za vydanie povolenia, rozhodnutia na prevádzku - začatia podnikateľskej činnosti v obci:

 1. fyzické osoby - 7,00 €
 2. právnické osoby - 17,00 €

 

Položka 8 

Sadzba nájomného za prenajatie viac účelového ihriska (park na Trojičnom námestí) za účelom

športového vyžitia:

 1. deti - do 15 rokov - 1,00 €/ 1 hodina
 2. ostatní obyvatelia a hostia - 2,00 €/ 1 hodina

Od poplatku podľa Položky 8, je oslobodená organizovaná skupina pod vedením poverenej osoby ako záujmový alebo športový krúžok ZŠ s MŠ Šuňava a spoločenských organizácií v obci Šuňava.

 

Položka 9 

Sadzba úhrad za nájom priestorov kultúrneho domu.

 

Osobitná úhrada je za spotrebovanú energiu a plyn a to podľa odpočtu a aktuálnych cien!

 

 1. Úhrada za užívanie priestorov kultúrneho domu – veľká sála - pre reklamné, predajno - obchodné akcie je                                                                                               55,00 €/deň.
 2. Úhrada za užívanie priestorov kultúrneho domu – salónik - pre reklamné, predajno - obchodné akcie je45,00 €/deň.
 3. Úhrada za prenájom kultúrneho domu za účelom svadby a plesu a iných celovečerných spoločenských podujatí:
 • nájomca s trvalým pobytom v obci Šuňava40,00 €/deň.
 • nájomca bez trvalého pobytu v obci Šuňava50,00 €/deň.
 1. Úhrada za prenájom na výročie, jubileá a pod. akcie:
 • veľká sála - nájomca s trvalým pobytom v obci Šuňava                         30,00 €/ deň.
 • veľká sála - nájomca bez trvalého pobytu v obci Šuňava40,00 €/ deň.
 • salónik - nájomca s trvalým pobytom v obci Šuňava25,00 €/ deň.
 • salónik - nájomca bez trvalého pobytu v obci Šuňava35,00 €/ deň.
 1. Úhrada za prenájom veľkej sály na kultúrne akcie, divadlo, estrádu, vystúpenie súborov

a iné akcie                                                                                                     30,00 €/ deň.

 1. Úhrada za smútočnú hostinu /kar/:
 • veľká sála – pre nájomcu s trvalým pobytom v obci Šuňava10,00 €/ deň.
 • veľká sála – pre nájomcu bez trvalého pobytu v obci Šuňava20,00 €/ deň.
 1. Úhrada za malú sála s príslušenstvom:
 • pre reklamné, predajno-obchodné akcie je35,00 €/ deň.
 • na výročie, jubileá a pod. akcie:
  • nájomca s trvalým pobytom v obci Šuňava 20,00 €/ deň.
  • nájomca bez trvalého pobytu v obci Šuňava30,00 €/ deň.

Oslobodenie :

Od úhrady sú oslobodení zamestnanci obecného úradu, poslanci OZ, prípadne dlhoroční aktívni

členovia spoločenských organizácií v obci, ktorí sa venujú verejnoprospešnej práci najmenej 10 rokov.

Prenájom priestorov kultúrneho domu súkromným osobám a agentúram či právnickým osobám za účelom produkčného využitia, je možné po individuálnej dohode písomnou formou a dodržaní legislatívnych noriem Slovenskej republiky.

 

Položka 10 

Náklady za sprístupnenie informácií /po dodržaní Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov publikovaný v Zbierke zákonov SR/:

Kopírovacie práce:

- Formát A4 - 0,50 €/ jednostranne

- Formát A4 - 1,00 €/ obojstranne

- Formát A3 - 1,00 €/ jednostranne

- Formát A3 - 2,00 €/ obojstranne

 

Za zhotovenie DVD/CD nosiča písanej alebo obrazovej správy (foto - obrázok) na vlastné CD,DVD nosiče /v rámci autorského zákona/:

- 5,00 € / kopírovací úkon

Za zhotovenie DVD/CD nosiča písanej alebo obrazovej správy (foto - obrázok) s dodaním digitálneho média - CD, DVD nosiča /v rámci autorského zákona/:

- 5,00 € / kopírovací úkon/1x nosič

 

V Šuňave, dňa 21.11.2019

Stanislav Kubaský

starosta obce

 

 

 

 

Položka 11 

Cenník hrobových miest

 

1. Za prepožičanie miesta na cintoríne pre občana, ktorý má trvalý pobyt v Šuňave

 • nájomný poplatok za dvojhrob                                                         10,00 € za obdobie 10 rokov
 • nájomný poplatok za jedno hrob7,00 € za obdobie 10 rokov

2. Za prepožičanie miesta na cintoríne rodákom z obce Šuňava, ich manželom resp. manželkám bez trvalého pobytu v obci Šuňava

 • nájomný poplatok za jedno hrob17,00 € za obdobie 10 rokov
 • nájomný poplatok za dvoj hrob100,00 € za obdobie 10 rokov

3. Prepožičanie miesta na cintoríne pre žijúceho občana, ktorý nemá trvalý pobyt v obci Šuňava, môže

byť len so súhlasom Obecného Zastupiteľstva resp. Obecnej rady OZ, ak jej bola delegovaná právomoc alebo so súhlasom starostu obce, ak bol na to poverený Obecným Zastupiteľstvom.

Prepožičanie miesta je za jednorazový poplatok – 100,00 €, /jedno hrob a ďalšie nájomné poplatky ako v bode 2. 

 

Jedno hrob sa rozumie aj pochovávanie na seba.

 

V Šuňave, dňa 21.11.2019

Stanislav Kubaský

starosta obce

 

 

 

Položka 12 

T A R I F A č. 1/2019

 

k Všeobecným podmienkam Obce Šuňava na poskytnutie služby retransmisie, platná pre obec Šuňava s účinnosťou od 01.01.2020 .

Ceny sú konečné, zriaďovateľ nie je platcom DPH.

 

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

 

Ceny za jednorazové služby :

 

Cena za zriadenie prípojky TKR :

 

 1. cena za zriadenie prípojky v individuálnej bytovej výstavbe100,00 €
 2. cena za zriadenie druhého a každého ďalšieho koncového bodu v zák. objekte20,00 €
 3. cena za zriadenie ďalšieho koncového bodu mimo zakáblovaného objektu 60,00 €
 4. Cena za zriadenie koncového bodu v individuálnej bytovej výstavbe a ostatných objektoch nespadajúcich pod bod 1 a 2dohodou
 5. cena za znovu pripojenie účastníka odpojeného na vlastnú žiadosť50,00 €
 6. cena za znovu pripojenie účastníka odpojeného za porušenie VP50,00 €

 

 


Pravidelne opakované platby:

 

Poplatok za TKR je možné uskutočniť:

 

 1. jednorázovo, vždy do 31.03. v príslušnom kalendárnom roku40,00 €
  • osamele žijúce osoby – zľava 50%20,00 €
 2. najviac v dvoch splátkach t.j. polročne po20,00 €
  • osamele žijúce osoby – zľava 50%10,00 €

za 1. polrok najneskôr do 30.06.

za 2 .polrok najneskôr do 31.12.

 

Úhrady je možné realizovať zaplatením:

 • v hotovosti priamo do pokladne obecného úradu
 • poštovým poukazom
 • bezhotovostným prevodom na účet obce číslo účtu 26423562/0200 vo VÚB, a. s. Poprad

 

 

Touto tarifou sa rušia predchádzajúce cenníky za služby retransmisie.

 

 

V Šuňave, dňa 21.11.2019

Stanislav Kubaský

starosta obce