Obsah

 

Obecné zastupiteľstvo v Šuňave, v súlade s ust. § 4 ods. 3 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s použitím § 11 ods. 4 citovaného zákona vydáva tieto

Z Á S A D Y

o úhradách za služby poskytované obcou Šuňava

 

 

Úvodné ustanovenie

§ 1

 

(1) Tieto zásady upravujú bližšie úhrady za služby poskytované obcou Šuňava a vykonávané Obecným úradom v Šuňave

(2) Stanovené a určené ceny, príp. ich rozpätie je záväzné pre všetky orgány obce Šuňava a orgány obecného zastupiteľstva obce Šuňave.

(3) Stanovenie a určenie návrhu ceny sa odvíja od platnej právnej úpravy a najmä zák. NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a ostatných osobitných predpisov.

 

Tieto ceny sú záväzné aj pre rozpočtové a príspevkové organizácie obce Šuňava a tiež podnikateľské subjekty založené alebo vytvorené obcou Šuňava vo vzťahu k majetku obce, ktorým disponujú a tiež vo vzťahu k ich činnostiam zakotveným v zriaďovateľských alebo zakladateľských listinách.

Cenou sa rozumie peňažná suma dohodnutá pri nákupe a predaji tovaru alebo vytvorená na ocenenie tovaru na iné účely. Za cenu podľa tohto zákona sa považuje aj tarifa (§ 2 zák. NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov).

(4) Takýmto postupom nie sú dotknuté povinnosti vyplývajúce z osobitných predpisov – najmä zo zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

 

ZMLUVY

§ 2

 

Úvodné ustanovenie

 

(1) Účastníci zmluvy sú povinní dbať, aby sa pri úprave zmluvných vzťahov odstránilo všetko, čo by mohlo viesť k vzniku rozporov (§ 43 Obč. zákonníka).

(2) Účastníci zmluvy nesmú zneužívať svoje postavenie na miestnom trhu (§ 12 zák. NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov).

(3) V prípade, kedy sa uzatvára písomná zmluva na služby poskytované obcou Šuňava a vykonávané Obecným úradom v Šuňave sa táto písomná zmluva povinne zverejňuje podľa osobitného predpisu ( pozn. podľa zákona č. 546/2010 Z.z. ). Táto písomná zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia, ak si účastníci zmluvného vzťahu nedohodli účinnosť uzatvorenej zmluvy v neskoršom termíne od jej zverejnenia.

 

§ 3

Návrh na uzavretie zmluvy

 

(1) Obec Šuňava stanovuje sadzobník cien, ktorý je uvedený v prílohe týchto zásad.

 

Tento sadzobník cien je návrhom na uzavretie zmluvy v súlade s ust. § 43 a nasl. Obč. zákonníka.

(2) Sadzobník cien tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto zásad a je záväzný pre všetkých zamestnancov obce aj starostu obce.

 

Starosta obce je oprávnený v prípade určenia ceny minimálnou alebo maximálnou hodnotou rozhodnúť v individuálnom prípade o konkrétnej cene pri uzatváraní zmluvy.

 

§ 4

Cena

 

(1) Cena za majetok obce Šuňava a za služby poskytované obcou sú určené osobitnou právnou úpravou najmä – zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a „Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce Šuňava“.

(2) V prípadoch jednorazového poskytovania služieb zo strany obce nemusí byť uzatvorená písomná zmluva. Postačuje konkludentná dohoda a úhrada ceny služby. Doklad o úhrade za poskytnutú službu musí obsahovať náležitosti požadované osobitnou právnou úpravou – najmä zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov .

(3) Zmluvné prevody majetku obce Šuňava sú zásadne odplatné a určené osobitnou právnou úpravou – zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a „Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce Šuňava“.

 

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

 

§ 5

Spoločné ustanovenia

 

(1) Príjmy zo zmluvných vzťahov sú príjmom rozpočtu obce Šuňava .

(2) Ak tieto zásady neobsahujú bližšiu úpravu, použije sa Občiansky zákonník a zák. NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

(3) Sadzobník cien určených obcou musí byť zverejnený na úradnej tabuli v obci.

 

Zároveň musí byť umožnené každému nahliadať do týchto zásad a tiež do sadzobníka cien.

(4) Starosta obce je oprávnený v individuálnych prípadoch a v prípadoch hodných osobitného zreteľa (najmä sociálne pomery a pod.) rozhodnúť aj inak.

 

Nesmie však znížiť cenu o viac ako jednu polovicu z návrhu ceny určenej sadzobníkom služieb.

(5) Zabezpečovanie a poskytovanie verejnoprospešných služieb obcou Šuňava je riešené osobitnou zmluvou uzavretou v súlade s § 3 ods. 3 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

§ 6

Záverečné ustanovenia

 

(1) Zmeny a doplnky týchto zásad schvaľuje obecné zastupiteľstvo

(2) Zásady o úhradách za služby poskytované obcou Šuňava schválilo Obecné zastupiteľstvo

v Šuňave dňa 08.12.2016 Uznesením č. 189 .

(3) Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom 09.12.2016

(4) Účinnosťou týchto Zásad o úhradách za služby poskytované obcou Šuňava sa rušia Zásady o úhradách za služby poskytované obcou Šuňava, zo dňa 09.02.2012

 

 

 

V Šuňave, dňa 08.12.2016

Stanislav Kubaský

starosta obce

Obec Šuňava __________________________________________________

V Šuňave, dňa 08. Decembra 2016

SADZOBNÍK CIEN /SLUŽIEB/

OBCE ŠUŇAVA

 

(návrh ceny podľa § 43 a nasl. Občianskeho zákonníka

a § 3 ods. 1 zák. NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov)

 

Položka 1 

Zverejnenie oznamu, plagátu a pod. v propagačnej tabuli za 1 týždeň /aj začatý /

- 1,00 € / týždeň

Za prečítaný alebo textový oznam v Šuňava OTV, pre podnikateľské subjekty v obci

- 2,00 € / vys. cyklus

Za prečítaný alebo textový oznam v Šuňava OTV, pre podnikateľské subjekty mimo obce

- 20,00 € / vys. cyklus

Oslobodenie:

Cenu podľa tejto položky neplatí podnikateľský subjekt za prvé predstavenie svojej činnosti v Šuňava OTV.

Cena neobsahuje výrobu upútavky, tá sa určuje individuálne na základe písomnej dohody.

 

Položka 2 

Za zhotovenie videokazety alebo CD nosiča z čítanej (audio ) alebo obrazovej správy ( video ) na vlastnú kazetu alebo CD DVD nosič /v rámci autorského zákona / :

- 5,00 € / kopírovací úkon

Za zhotovenie DVD alebo CD nosiča z čítanej (audio ) alebo obrazovej správy ( video ) s dodaním kazety alebo CD, DVD nosiča /v rámci autorského zákona / :

- 10,00 € / kopír. úkon/1x nosič

 

Položka 3 

Za služby poskytované obecnou knižnicou :

a, čitateľský poplatok za rok - do 15 rokov - 1,00 €/ čitateľ/rok

b, čitateľský poplatok za rok - od 15 rokov - 2,00 €/ čitateľ/rok

c, strata knihy - podľa vlastnej ceny knihy

d, upomienka - 0,50 € / 1.up.

- 0,70 € / 2.up.-3.up.

- 2,00 €/ 4.up.

 

Položka 4 

Za oznam v miestnom rozhlase:

a, v pracovných dňoch ( 7,15 – 15,45 hod.) - 2,00 € / hlásenie

b, v pracovných dňoch ( po 15,45 hod. vo výnimočných prípadoch) - 4,00 € / hlásenie

c, agentúrne reklamné hlásenie - 20,00 € / hlásenie / min. 3x

d, poplatok za trhové miesto pri ambulantnom predaji je - 6,00 € / deň /miesto

Objednávky na vyhlásenie v miestnom rozhlase formou telefonátu, poštou, kuriérom alebo elektronickou poštu, úrad neprijíma.

Oznam v miestnom rozhlase bude vyhlásený až po zaplatení príslušného poplatku.

Zvláštne dojednania je možné dohodnúť individuálne, písomnou formou.

 

Položka 5 

Za vydanie potvrdenia na vlastnú žiadosť, ktoré nie sú spoplatňované podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch :

a, fyzické osoby - 2,00 € / potvrdenie

b, právnické osoby - 3,50 € / potvrdenie

Oslobodenie:

Cenu podľa tejto položky neplatí :

a, za potvrdenia, vydávané pre účely konaní na úseku sociálnych vecí a zdravotníctva

b, štátne orgány, súdy, prokuratúra a polícia

c, samosprávne orgány inej obce

d, neziskové a charitatívne organizácie

 

Položka 6 

Za nahliadnutie do archívnych materiálov a mapových podkladov obce

a, fyzické osoby - 2,00 €

b, právnické osoby - 3,50 €

Oslobodenie:

Oslobodení sú občania s trvalým pobytom v obci Šuňava

 

Položka 7 

Poplatok za vydanie povolenia, rozhodnutia na prevádzku - začatia podnikateľskej činnosti v obci:

a, fyzické osoby - 7,00 €

b, právnické osoby - 17,00 €

 

Položka 8 

Sadzba nájomného za prenajatie viac účelového ihriska (park na Trojičnom námestí) za účelom

športového vyžitia:

a, deti - do 15 rokov - 1,00 €/ 1 hodina

b, ostatní obyvatelia a hostia - 2,00 €/ 1 hodina

Od poplatku podľa Položky 8, je oslobodená organizovaná skupina pod vedením poverenej osoby ako záujmový alebo športový krúžok ZŠ s MŠ Šuňava a spoločenských organizácií v obci Šuňava.

Položka 9 

Sadzba úhrad za nájom priestorov kultúrneho domu.

Osobitný poplatok je za spotrebovanú energiu a plyn a to podľa odpočtu a aktuálnych cien !!!

1. Poplatok za užívanie priestorov kultúrneho domu – veľká sála - pre reklamné,

predajno - obchodné akcie je...................................................................... - 55,00 €/ deň.

2. Poplatok za užívanie priestorov kultúrneho domu – salónik - pre reklamné, predajno -

obchodné akcie je........................ .............................................................. - 45,00 €/ deň.

3. Prenájom kultúrneho domu za účelom svadby a plesu a iných celovečerných

spoločenských podujatí:

Nájomca s trvalým pobytom v obci Šuňava ..................................... - 40,00 €/ deň.

Nájomca bez trvalého pobytu v obci Šuňava..................................... - 50,00 €/ deň.

4. Prenájom na výročie, jubileá a pod. akcie:

Veľká sála - nájomca s trvalým pobytom v obci Šuňava................... - 30,00 €/ deň.

Veľká sála - nájomca bez trvalého pobytu v obci Šuňava.................... - 40,00 €/ deň.

Salónik - nájomca s trvalým pobytom v obci Šuňava........................... - 25,00 €/ deň.

Salónik - nájomca bez trvalého pobytu v obci Šuňava......................... - 35,00 €/ deň.

5. Prenájom veľkej sály na kultúrne akcie, divadlo, estrádu, vystúpenie súborov

a iné akcie................................................................. - 30,00 €/ deň.

6. Smútočná hostina / Kar /:

Veľká sála – pre nájomcu s trvalým pobytom v obci Šuňava.................... - 10,00 €/ deň.

Veľká sála – pre nájomcu bez trvalého pobytu v obci Šuňava.................. - 20,00 €/ deň.

7. Malá sála s príslušenstvom:

a, pre reklamné, predajno -obchodné akcie je................................................. - 35,00 €/ deň.

b, na výročie, jubileá a pod. akcie:

- nájomca s trvalým pobytom v obci Šuňava ................... - 20,00 €/ deň.

- nájomca bez trvalého pobytu v obci Šuňava.................... - 30,00 €/ deň.

Oslobodenie :

Od poplatku sú oslobodení zamestnanci obecného úradu, poslanci OZ, prípadne dlhoroční aktívni

členovia spoločenských organizácií v obci, ktorí sa venujú verejnoprospešnej práci najmenej 10 rokov.

Prenájom priestorov kultúrneho domu súkromným osobám a agentúram či právnickým osobám za 

účelom produkčného využitia, je možné po individuálnej dohode písomnou formou a dodržaní

legislatívnych noriem Slovenskej republiky.

 

Položka 10 

Náklady za sprístupnenie informácií :

Kopírovacie práce:

- Formát A4 - 0,10 €/ jednostranne

- Formát A4 - 0,20 €/ obojstranne

- Formát A3 - 0,20 €/ jednostranne

- Formát A3 - 0,30 €/ obojstranne

 

Za zhotovenie DVD alebo CD nosiča písanej alebo obrazovej správy ( foto - obrázok ) na vlastnú kazetu alebo CD, DVD nosič /v rámci autorského zákona / :

- - 2,00 € / kopírovací úkon

 

Za zhotovenie DVD alebo CD nosiča písanej alebo obrazovej správy ( foto - obrázok ) s dodaním kazety alebo CD, DVD nosiča /v rámci autorského zákona / :

- - 5,00 € / kopírovací úkon/1x nosič

 

Položka 11 

Cenník hrobových miest

 

1. Za prepožičanie miesta na cintoríne je pre občana, ktorý má trvalý pobyt v Šuňave

- nájomný poplatok za dvojhrob – 10,00 € za obdobie 10 rokov

- nájomný poplatok za jedno hrob – 7,00 € za obdobie 10 rokov

2. Za prepožičanie miesta na cintoríne rodákom z obce Šuňava, ich manželom resp. manželkám bez trvalého pobytu v obci Šuňava

- nájomný poplatok za jedno hrob – 17,00 € za obdobie 10 rokov

- nájomný poplatok za dvoj hrob – 100,00 € za obdobie 10 rokov

3. Prepožičanie miesta na cintoríne pre žijúceho občana, ktorý nemá trvalý pobyt v obci Šuňava, môže

byť len so súhlasom Obecného Zastupiteľstva resp. Obecnej rady OZ ak jej bola delegovaná právomoc alebo so súhlasom starostu obce, ak bol na to poverený Obecným Zastupiteľstvom.

Prepožičanie miesta je za jednorazový poplatok – 100,00 €, /jedno hrob

a ďalšie nájomné poplatky ako v bode 2. 

Jedno hrob sa rozumie aj pochovávanie na seba.

 

 

 

 

 

Položka 12 

T A R I F A č. 1/2016

 

k Všeobecným podmienkam Obce Šuňava na poskytnutie služby retransmisie, platná pre obec Šuňava s účinnosťou od 09. 12. 2017.

Ceny sú konečné, zriaďovateľ nie je platcom DPH.

 

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

 

Ceny za jednorazové služby :

 

Cena za zriadenie prípojky TKR :

 

  1. cena za zriadenie prípojky v individuálnej bytovej výstavbe ......................................... 150,- €
  2. cena za zriadenie druhého a každého ďalšieho koncového bodu v zák. objekte ............ 20,- €
  3. cena za zriadenie ďalšieho koncového bodu mimo zakáblovaného objekttu ................. 60,- €
  4. Cena za zriadenie koncového bodu v individuálnej bytovej výstavbe a ostatných objektoch nespadajúcich pod bod 1/ a 2/ ................................................................................ dohodou
  5. cena za znovupripojenie účastníka odpojeného na vlastnú žiadosť ..............................60,- €
  6. cena za znovupripojenie účastníka odpojeného za porušenie VP ................................. 100,- €
  7. cena za výjazd servisnej skupiny na poruchu, ak je porucha za koncovým bodom ......... 20,- €

8. cena za ostatné nešpecifikované služby...................................................................... dohodou

 

 


Pravidelne opakované platby:

 

Poplatok za TKR je možné uskutočniť:

 

  1. jednorázovo, vždy do 31.03. v príslušnom kalendárnom roku ....................................30,- €

               osamele žijúce osoby – zľava 50% ..................................................................................   15,- €

  1. najviac v dvoch splátkach t.j. polročne po..................................................................... 15,- €

               osamele žijúce osoby – zľava 50% ..................................................................................   7,5,- €

 

za 1. polrok najneskôr do 30.06.

za 2 .polrok najneskôr do 31.12.

 

 

Touto tarifou sa rušia predchádzajúce cenníky za služby retransmisie.

 

 

 

 

 

 

 

Stanislav Kubaský

starosta obce