Obsah

Z Á S A D Y

o úhradách za služby poskytované obcou Šuňava

 

§ 1

Úvodné ustanovenie

 

 1. Tieto zásady upravujú bližšie úhrady za služby poskytované obcou Šuňava a vykonávané Obecným úradom vŠuňave
 2. Stanovené a určené ceny, príp. ich rozpätie je záväzné pre všetky orgány obce Šuňava a orgány obecného zastupiteľstva obceŠuňave.
 3. Stanovenie a určenie návrhu ceny sa odvíja od platnej právnej úpravy a najmä zák. NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a ostatných osobitnýchpredpisov.

 

Tieto ceny sú záväzné aj pre rozpočtové a príspevkové organizácie obce Šuňava a tiež podnikateľské subjekty založené alebo vytvorené obcou Šuňava vo vzťahu k majetku obce, ktorým disponujú a tiež vo vzťahu k ich činnostiam zakotveným v zriaďovateľských alebo zakladateľských listinách.

Cenou sa rozumie peňažná suma dohodnutá pri nákupe a predaji tovaru alebo vytvorená na ocenenie tovaru na iné účely. Za cenu podľa tohto zákona sa považuje aj tarifa (§ 2 zák. NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov).

  Takýmto postupom nie sú dotknuté povinnosti vyplývajúce z osobitných predpisov – najmä zo zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnomobstarávaní.

 

ZMLUVY

 

§ 2

Úvodné ustanovenie

 

 1. Účastníci zmluvy sú povinní dbať, aby sa pri úprave zmluvných vzťahov odstránilo všetko, čo by mohlo viesť k vzniku rozporov (§ 43 Obč.zákonníka).
 2. Účastníci zmluvy nesmú zneužívať svoje postavenie na miestnom trhu (§ 12 zák. NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskoršíchpredpisov).
 3. V prípade, kedy sa uzatvára písomná zmluva na služby poskytované obcou Šuňava a vykonávané Obecným úradom v Šuňave sa táto písomná zmluva povinne zverejňuje podľa osobitného predpisu ( pozn. podľa zákona č. 546/2010 Z..z. ). Táto písomná zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia, ak si účastníci zmluvného vzťahu nedohodli účinnosť uzatvorenej zmluvy v neskoršom termíne od jej zverejnenia.

 

§ 3

Návrh na uzavretie zmluvy

 

 1. Obec Šuňava stanovuje sadzobník cien, ktorý je uvedený v prílohe týchtozásad.
         Tento sadzobník cien je návrhom na uzavretie zmluvy v súlade s ust. § 43 a nasl. Obč. zákonníka.

  2. Sadzobník cien tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto zásad a je záväzný pre všetkých zamestnancov obce aj starostu obce.

Starosta obce je oprávnený v prípade určenia ceny minimálnou alebo maximálnou hodnotou rozhodnúť v individuálnom prípade o konkrétnej cene pri uzatváraní zmluvy.

 

§ 4

Cena

 

 1. Cena za majetok obce Šuňava a za služby poskytované obcou sú určené osobitnou právnou úpravou najmä – zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a „Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obceŠuňava“.
 2. V prípadoch jednorazového poskytovania služieb zo strany obce nemusí byť uzatvorená písomná zmluva. Postačuje konkludentná dohoda a úhrada ceny služby. Doklad o úhradeza poskytnutú službu musí obsahovať náležitosti požadované osobitnou právnou úpravou – najmä zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 3. Zmluvné prevody majetku obce Šuňava sú zásadne odplatné a určené osobitnou právnou úpravou – zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisova

„Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce Šuňava“.

 

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

 

§ 5

Spoločné ustanovenia

 

 1. Príjmy zo zmluvných vzťahov sú príjmom rozpočtu obce Šuňava.
 2. Ak tieto zásady neobsahujú bližšiu úpravu, použije sa Občiansky zákonník a zák. NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskoršíchpredpisov.
 3. Sadzobník cien určených obcou musí byť zverejnený na úradnej tabuli vobci.

 

Zároveň musí byť umožnené každému nahliadať do týchto zásad a tiež do sadzobníka cien.

 1. Starosta obce je oprávnený v individuálnych prípadoch a v prípadoch hodnýchosobitného zreteľa (najmä sociálne pomery a pod.) rozhodnúť ajinak.

 

Nesmie však znížiť cenu o viac ako jednu polovicu z návrhu ceny určenej sadzobníkom služieb.

 1. Zabezpečovanie a poskytovanie verejnoprospešných služieb obcou Šuňava je riešené osobitnou zmluvou uzavretou v súlade s § 3 ods. 3 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskoršíchpredpisov.

 

§ 6

Záverečné ustanovenia

 

 1. Zmeny a doplnky týchto zásad schvaľuje obecnézastupiteľstvo
 2. Zásady o úhradách za služby poskytované obcou Šuňava schválilo Obecné zastupiteľstvo v Šuňave dňa 23.11.2023 Uznesením č. 93/2023 .
 3. Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom 24.11.2023.
 4. Účinnosťou týchto Zásad o úhradách za služby poskytované obcou Šuňava sa rušia Zásady o úhradách za služby poskytované obcou Šuňava, zo dňa21.11.2019.
 5. Neoddeliteľnou súčasťou zásad o úhradách za služby poskytované obcou Šuňavaje:
  • sadzobník cien /služieb/obceŠuňava
  • Tarifa č.1/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Šuňave, dňa 23.11.2023

 

 

Ing. Ján Fridman

starosta obce

 

 

 

 

SADZOBNÍK CIEN /SLUŽIEB/ OBCE ŠUŇAVA

(návrh ceny podľa § 43 a nasl. Občianskeho zákonníka

a § 3 ods. 1 zák. NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov)

 

Položka 1

 1. Zverejnenie oznamu, plagátu a pod. v propagačnej tabuli za 1 týždeň /aj začatý/

5,00 € / týždeň

 1. Za prečítaný alebo textový oznam v Šuňava OTV, pre podnikateľské subjekty vobci

5,00 € / vys. cyklus

 1. Za prečítaný alebo textový oznam v Šuňava OTV, pre podnikateľské subjekty mimoobce

25,00 € / vys. cyklus

Oslobodenie:

Cenu podľa tejto položky neplatí podnikateľský subjekt za prvé predstavenie svojej činnosti v Šuňava OTV.

Cena neobsahuje výrobu upútavky, tá sa určuje individuálne na základe písomnej dohody.

 

Položka 2

 1. Za zhotovenie DVD/CD nosiča z čítanej (audio) alebo obrazovej správy (video) na vlastné digitálne médium /v rámci autorskéhozákona/: 5,00 € / kopírovací úkon
 2. Za zhotovenie DVD/CD nosiča z čítanej (audio) alebo obrazovej správy (video) sdodaním

digitálneho média /v rámci autorského zákona/:    5,00 € / kopírovací úkon/1xnosič

Položka 3

Za služby poskytované obecnou knižnicou :

 1. čitateľský poplatok za rok - do 15 rokov - 2,00 € /čitateľ/ rok
 2. čitateľský poplatok za rok - od 15 rokov - 5,00 € /čitateľ/ rok
 3. strata knihy - podľa vlastnej ceny knihy
 4. upomienka - 0,50 € / 1.up.  - 1 € / 2.up.-3.up.

- 2,00 €/ 4.up.

 

Položka 4

Za oznam v miestnom rozhlase:

 1. v pracovných dňoch ( 7,15 – 15,45 hod.) - 5,00 € / hlásenie
 2. v pracovných dňoch ( po 15,45 hod. vo výnimočných prípadoch) - 10,00 € / hlásenie
 3. agentúrne, reklamné, politické hlásenie - 50,00 € / hlásenie
 4. poplatok za trhové miesto pri ambulantnom predaji je - 10,00 € /deň/ miesto

 

Objednávky na vyhlásenie v miestnom rozhlase formou telefonátu, poštou, kuriérom alebo elektronickou poštu, úrad neprijíma.

Oznam v miestnom rozhlase bude vyhlásený až po zaplatení príslušného poplatku. Zvláštne dojednania je možné dohodnúť individuálne, písomnou formou.

 

Položka 5

Za vydanie potvrdenia na vlastnú žiadosť, ktoré nie sú spoplatňované podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch :

 
 1. fyzické osoby - 2,00 € / potvrdenie
 2. právnické osoby - 4,00 € / potvrdenie

Oslobodenie: Cenu podľa tejto položky neplatí :

za potvrdenia, vydávané pre účely konaní na úseku sociálnych vecí azdravotníctva

štátne orgány, súdy, prokuratúra apolícia

samosprávne orgány inejobce

neziskové a charitatívneorganizácie

 

Položka 6

Za nahliadnutie do archívnych materiálov a mapových podkladov obce

 1. fyzické osoby - 2,00 €
 2. právnické osoby - 4,00 €   Oslobodenie: Oslobodení sú občania s trvalým pobytom v obci Šuňava

 

Položka 7

Poplatok za vydanie povolenia, rozhodnutia na prevádzku - začatia podnikateľskej činnosti v obci:

 1. fyzické osoby - 7,00 €
 2. právnické osoby - 17,00 €

 

Položka 8

Sadzba nájomného za prenajatie viac účelového ihriska (park na Trojičnom námestí) za účelom športového vyžitia:

 1. deti - do 15 rokov – 1,50 €/ 1 hodina
 2. ostatní obyvatelia a hostia - 3,00 €/ 1 hodina

Od poplatku podľa Položky 8, je oslobodená organizovaná skupina pod vedením poverenej osoby ako záujmový alebo športový krúžok ZŠ s MŠ Šuňava a spoločenských organizácií v obci Šuňava.

 

Položka 9

Sadzba úhrad za nájom priestorov kultúrneho domu.

 

Osobitná úhrada je za spotrebovanú energiu a plyn a to podľa odpočtu a aktuálnych cien!

 

 1. Úhrada za užívanie priestorov kultúrneho domu – veľká sála - pre reklamné, predajno – obchodné, politické akcieje 60,00 €/deň.
 2. Úhrada za užívanie priestorov kultúrneho domu – salónik - pre reklamné, predajno – obchodné, politické akcieje   50,00 €/deň.
 3. Úhrada za prenájom kultúrneho domu za účelom svadby a plesu a iných celovečerných spoločenskýchpodujatí:
  • nájomca s trvalým pobytom vobci Šuňava 50,00 €/deň.
  • nájomca bez trvalého pobytu vobci Šuňava 100,00 €/deň.
 4. Úhrada za prenájom na výročie, jubileá a pod.akcie:
  • veľká sála - nájomca s trvalým pobytom vobci Šuňava 40,00 €/ deň.
  • veľká sála - nájomca bez trvalého pobytu vobci Šuňava 60,00 €/ deň.
  • salónik - nájomca s trvalým pobytom vobci Šuňava 30,00 €/ deň.
  • salónik - nájomca bez trvalého pobytu vobciŠuňava 45,00 €/ deň.
 5. Úhrada za prenájom veľkej sály na kultúrne akcie, divadlo, estrádu, vystúpeniesúborov

a iné akcie                                                                                  30,00 €/ deň.

 1. Úhrada za smútočnú hostinu/kar/:
  • veľká sála – pre nájomcu s trvalým pobytom vobciŠuňava 20,00 €/ deň.
  • veľká sála – pre nájomcu bez trvalého pobytu vobciŠuňava 50,00 €/ deň.
 2. Úhrada za salónik so šatňou:
  • pre reklamné, predajno-obchodnéakcieje 60,00 €/ deň.
  • na výročie, jubileá a pod.akcie:

                nájomca s trvalým pobytom vobci Šuňava 40,00 €/ deň.

                nájomca bez trvalého pobytu vobci Šuňava 55,00 €/ deň.

 

Oslobodenie:

Od úhrady sú oslobodení zamestnanci obecného úradu, poslanci OZ, prípadne dlhoroční aktívni členovia spoločenských organizácií v obci, ktorí sa venujú verejnoprospešnej práci najmenej 10 rokov. Prenájom priestorov kultúrneho domu súkromným osobám a agentúram či právnickým osobám za účelom produkčného využitia, je možné po individuálnej dohode písomnou formou a dodržaní legislatívnych noriem Slovenskej republiky.

 

Položka 10

 

Náklady za sprístupnenie informácií /po dodržaní Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov publikovaný v Zbierke zákonov SR/:

 

Kopírovacie práce:

 • Formát A4 - 0,50 €/ jednostranne
 • Formát A4 - 1,00 €/ obojstranne
 • Formát A3 - 1,00 €/ jednostranne
 • Formát A3 - 2,00 €/ obojstranne

 

Za zhotovenie DVD/CD nosiča písanej alebo obrazovej správy (foto - obrázok) na vlastné CD,DVD nosiče /v rámci autorského zákona/:

-  5,00 € / kopírovací úkon

Za zhotovenie DVD/CD nosiča písanej alebo obrazovej správy (foto - obrázok) s dodaním digitálneho média - CD, DVD nosiča /v rámci autorského zákona/:

-  5,00 € / kopírovací úkon/1x nosič

 

Položka 11

Cenník hrobových miest

 

 1. Za prepožičanie miesta na cintoríne pre občana, ktorý má trvalý pobyt vŠuňave
  • nájomný poplatokza dvojhrob 20,00 € za obdobie 10 rokov
  • nájomný poplatok zajednohrob 10,00 € za obdobie 10 rokov
 2. Za prepožičanie miesta na cintoríne rodákom z obce Šuňava, ich manželom resp. manželkámbez trvalého pobytu v obciŠuňava
  • nájomný poplatok zajednohrob 20,00 € za obdobie 10 rokov
  • nájomný poplatok zadvojhrob 100,00 € za obdobie 10 rokov
 3. Prepožičanie miesta na cintoríne pre žijúceho občana, ktorý nemá trvalý pobyt v obci Šuňava,môže byť len so súhlasom Obecného Zastupiteľstva resp. Obecnej rady OZ, ak jej bola delegovaná právomoc alebo so súhlasom starostu obce, ak bol na to poverený Obecným Zastupiteľstvom. Prepožičanie miesta je za jednorazový poplatok – 100,00 €, /jedno hrob a ďalšie nájomné poplatky ako v bode 2.
 4. Za urnové miesto ( nie schránku!) je nájomný poplatok 7,00 € za obdobie 10 rokov.

 

Jednohrob sa rozumie aj pochovávanie na seba.

 

Položka 12

T A R I F A č. 1/2019

 

k Všeobecným podmienkam Obce Šuňava na poskytnutie služby retransmisie, platná pre obec Šuňava s účinnosťou od 01.01.2020 .

Ceny sú konečné, zriaďovateľ nie je platcom DPH.

Ceny za jednorazové služby :

Cena za zriadenie prípojky TKR :

 1. cena za zriadenie prípojky v individuálnejbytovej výstavbe 100,00 €
 2. cena za zriadenie druhého a každého ďalšieho koncového bodu vzák.objekte 20,00 €
 3. cena za zriadenie ďalšieho koncového bodu mimozakáblovanéhoobjektu 60,00 €
 4. Cena za zriadenie koncového bodu v individuálnej bytovej výstavbe a ostatných objektoch nespadajúcich pod bod 1 a 2 dohodou
 5. cena za znovu pripojenie účastníka odpojeného navlastnúžiadosť 50,00 €
 6. cena za znovu pripojenie účastníka odpojeného zaporušenieVP 50,00 €

 

 

Pravidelne opakované platby:

Poplatok za TKR je možné uskutočniť:

1. jednorazovo, vždy do 31.03. v príslušnom kalendárnom roku

40,00 €

a.   osamele žijúce osoby – zľava 50%

20,00 €

2. najviac v dvoch splátkach t. j. polročne po

20,00 €

a.   osamele žijúce osoby – zľava 50%

10,00 €

za 1. polrok najneskôr do 30.06.

za 2 .polrok najneskôr do 31.12.

 

Úhrady je možné realizovať zaplatením:

 • v hotovosti priamo do pokladne obecnéhoúradu
 • poštovým poukazom
 • bezhotovostným prevodom na účet obce - IBAN: SK27 0900 0000 0051 1141 6554 vedeným v Slovenskej sporiteľni, a. s.

Touto tarifou sa rušia predchádzajúce cenníky za služby retransmisie.