Obsah

Tlačivá na stiahnutie

Návrhy

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 620x | 25.08.2022

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 609x | 25.02.2019

Návrh na zrušenie trvalého pobytu Stiahnuté: 519x | 29.01.2020

Žiadosti

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby, ktorá nie je spojená so zmenou stavby podliehajúcou vydaniu stavebného povolenia Stiahnuté: 434x | 18.05.2017

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 580x | 14.12.2016

Žiadosť o potvrdenie veku stavby Stiahnuté: 198x | 12.08.2020

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby Stiahnuté: 555x | 14.12.2016

Žiadosť o povolenie terénnych úprav Stiahnuté: 582x | 14.12.2016

Žiadosť o povolenie vodnej stavby Stiahnuté: 964x | 16.05.2017

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia Stiahnuté: 245x | 15.08.2019

Žiadosť o súhlas k povoleniu stavby ( k zmene stavby, dodatočnému povoleniu stavby) malého zdroja znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 517x | 24.02.2017

Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla na stavbu Stiahnuté: 673x | 20.07.2018

Žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia na užívanie vodnej stavby Stiahnuté: 122x | 23.07.2021

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia Stiahnuté: 854x | 14.12.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín Stiahnuté: 607x | 14.12.2016

Žiadosť o vystavenie duplikátu matričného dokladu Stiahnuté: 134x | 03.12.2020

Žiadosť o zmenu stavby Stiahnuté: 660x | 14.12.2016

Žiadosť o zníženie, odpustenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 1,414x | 07.01.2020

Žiadosť o zrušenie orientačného a súpisného čísla na stavbu Stiahnuté: 502x | 23.07.2021

Ostatné

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav Stiahnuté: 1,271x | 14.12.2016

Stránka