Obsah

Tlačivá na stiahnutie

Návrhy

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 374x | 14.12.2016

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 389x | 25.02.2019

Návrh na zrušenie trvalého pobytu Stiahnuté: 337x | 29.01.2020

Žiadosti

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby, ktorá nie je spojená so zmenou stavby podliehajúcou vydaniu stavebného povolenia Stiahnuté: 248x | 18.05.2017

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 414x | 14.12.2016

Žiadosť o potvrdenie veku stavby Stiahnuté: 2x | 12.08.2020

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby Stiahnuté: 362x | 14.12.2016

Žiadosť o povolenie terénnych úprav Stiahnuté: 371x | 14.12.2016

Žiadosť o povolenie vodnej stavby Stiahnuté: 556x | 16.05.2017

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia Stiahnuté: 78x | 15.08.2019

Žiadosť o súhlas k povoleniu stavby ( k zmene stavby, dodatočnému povoleniu stavby) malého zdroja znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 301x | 24.02.2017

Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla na stavbu Stiahnuté: 350x | 20.07.2018

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia Stiahnuté: 501x | 14.12.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín Stiahnuté: 333x | 14.12.2016

Žiadosť o zmenu stavby Stiahnuté: 377x | 14.12.2016

Žiadosť o zníženie, odpustenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 684x | 07.01.2020

Žiadosť o zrušenie orientačného a súpisného čísla na stavbu Stiahnuté: 287x | 08.02.2017

Ostatné

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav Stiahnuté: 708x | 14.12.2016

Tlačivo priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje. Stiahnuté: 384x | 14.12.2016

Stránka

  • 1