Obsah

Tlačivá na stiahnutie

Návrhy

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 305x | 14.12.2016

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 309x | 25.02.2019

Návrh na zrušenie trvalého pobytu Stiahnuté: 263x | 08.02.2017

Žiadosti

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby, ktorá nie je spojená so zmenou stavby podliehajúcou vydaniu stavebného povolenia Stiahnuté: 187x | 18.05.2017

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 345x | 14.12.2016

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby Stiahnuté: 277x | 14.12.2016

Žiadosť o povolenie terénnych úprav Stiahnuté: 302x | 14.12.2016

Žiadosť o povolenie vodnej stavby Stiahnuté: 293x | 16.05.2017

Žiadosť o súhlas k povoleniu stavby ( k zmene stavby, dodatočnému povoleniu stavby) malého zdroja znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 218x | 24.02.2017

Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla na stavbu Stiahnuté: 258x | 20.07.2018

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia Stiahnuté: 373x | 14.12.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín Stiahnuté: 249x | 14.12.2016

Žiadosť o zmenu stavby Stiahnuté: 298x | 14.12.2016

Žiadosť o zníženie poplatku za TKO Stiahnuté: 447x | 14.12.2016

Žiadosť o zrušenie orientačného a súpisného čísla na stavbu Stiahnuté: 215x | 08.02.2017

Ostatné

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav Stiahnuté: 448x | 14.12.2016

Tlačivo priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje. Stiahnuté: 303x | 14.12.2016

Stránka

  • 1