Obsah

Tlačivá na stiahnutie

Návrhy

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 723x | 25.08.2022

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 678x | 25.02.2019

Návrh na zrušenie trvalého pobytu Stiahnuté: 592x | 29.01.2020

Žiadosti

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby, ktorá nie je spojená so zmenou stavby podliehajúcou vydaniu stavebného povolenia Stiahnuté: 519x | 18.05.2017

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 647x | 14.12.2016

Žiadosť o potvrdenie veku stavby Stiahnuté: 300x | 12.08.2020

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby Stiahnuté: 622x | 14.12.2016

Žiadosť o povolenie terénnych úprav Stiahnuté: 669x | 14.12.2016

Žiadosť o povolenie vodnej stavby Stiahnuté: 1,065x | 16.05.2017

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia Stiahnuté: 330x | 15.08.2019

Žiadosť o súhlas k povoleniu stavby ( k zmene stavby, dodatočnému povoleniu stavby) malého zdroja znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 618x | 24.02.2017

Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla na stavbu Stiahnuté: 768x | 20.07.2018

Žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia na užívanie vodnej stavby Stiahnuté: 190x | 23.07.2021

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia Stiahnuté: 975x | 14.12.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín Stiahnuté: 688x | 14.12.2016

Žiadosť o vystavenie duplikátu matričného dokladu Stiahnuté: 205x | 03.12.2020

Žiadosť o zmenu stavby Stiahnuté: 749x | 14.12.2016

Žiadosť o zníženie, odpustenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady2024 Stiahnuté: 1,871x | 04.01.2024

Žiadosť o zrušenie orientačného a súpisného čísla na stavbu Stiahnuté: 598x | 23.07.2021

Ostatné

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav Stiahnuté: 1,434x | 14.12.2016

Stránka