Obsah

Tlačivá na stiahnutie

Návrhy

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 525x | 14.12.2016

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 540x | 25.02.2019

Návrh na zrušenie trvalého pobytu Stiahnuté: 446x | 29.01.2020

Žiadosti

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby, ktorá nie je spojená so zmenou stavby podliehajúcou vydaniu stavebného povolenia Stiahnuté: 361x | 18.05.2017

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 519x | 14.12.2016

Žiadosť o potvrdenie veku stavby Stiahnuté: 106x | 12.08.2020

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby Stiahnuté: 487x | 14.12.2016

Žiadosť o povolenie terénnych úprav Stiahnuté: 503x | 14.12.2016

Žiadosť o povolenie vodnej stavby Stiahnuté: 863x | 16.05.2017

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia Stiahnuté: 176x | 15.08.2019

Žiadosť o súhlas k povoleniu stavby ( k zmene stavby, dodatočnému povoleniu stavby) malého zdroja znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 434x | 24.02.2017

Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla na stavbu Stiahnuté: 581x | 20.07.2018

Žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia na užívanie vodnej stavby Stiahnuté: 46x | 23.07.2021

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia Stiahnuté: 731x | 14.12.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín Stiahnuté: 526x | 14.12.2016

Žiadosť o vystavenie duplikátu matričného dokladu Stiahnuté: 72x | 03.12.2020

Žiadosť o zmenu stavby Stiahnuté: 577x | 14.12.2016

Žiadosť o zníženie, odpustenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 1189x | 07.01.2020

Žiadosť o zrušenie orientačného a súpisného čísla na stavbu Stiahnuté: 425x | 23.07.2021

Ostatné

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav Stiahnuté: 1082x | 14.12.2016

Stránka