Obsah

Tlačivá na stiahnutie

Návrhy

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 357x | 14.12.2016

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 372x | 25.02.2019

Návrh na zrušenie trvalého pobytu Stiahnuté: 322x | 29.01.2020

Žiadosti

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby, ktorá nie je spojená so zmenou stavby podliehajúcou vydaniu stavebného povolenia Stiahnuté: 233x | 18.05.2017

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 399x | 14.12.2016

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby Stiahnuté: 343x | 14.12.2016

Žiadosť o povolenie terénnych úprav Stiahnuté: 349x | 14.12.2016

Žiadosť o povolenie vodnej stavby Stiahnuté: 487x | 16.05.2017

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia Stiahnuté: 61x | 15.08.2019

Žiadosť o súhlas k povoleniu stavby ( k zmene stavby, dodatočnému povoleniu stavby) malého zdroja znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 279x | 24.02.2017

Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla na stavbu Stiahnuté: 331x | 20.07.2018

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia Stiahnuté: 469x | 14.12.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín Stiahnuté: 301x | 14.12.2016

Žiadosť o zmenu stavby Stiahnuté: 354x | 14.12.2016

Žiadosť o zníženie, odpustenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 654x | 07.01.2020

Žiadosť o zrušenie orientačného a súpisného čísla na stavbu Stiahnuté: 267x | 08.02.2017

Ostatné

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav Stiahnuté: 646x | 14.12.2016

Tlačivo priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje. Stiahnuté: 355x | 14.12.2016

Stránka

  • 1