Obsah

Späť

Upozornenie Štátnej ochrany prírody SR - Správa Národného parku Nízke Tatry

V súvislosti s neustálym rozširovaním inváznych druhov rastlín v krajine a v dôsledku ich negatívneho vplyvu na pôvodnú flóru i biotopy bol schválený zákon č. 150/2019 Z.z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 1.8.2019.

Podľa § 3 ods. 2 tohto zákona vlastník alebo správca pozemku sú povinní za podmienok a spôsobom, ktoré ustanoví ministerstvo vykonávacím predpisom, odstraňovať zo svojho pozemku invázne nepôvodné druhy uvedené v národnom zozname alebo v zozname Európskej únie a starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich šíreniu; ak je pozemok v užívaní inej osoby, ako je vlastník alebo správca pozemku, tieto povinnosti má užívateľ pozemku. Podľa § 14 ods. 1 spomenutého zákona obec upozorňuje vlastníkov, správcov a užívateľov pozemkov na miesta výskytu inváznych nepôvodných druhov a na ich povinnosti.

V súlade s § 14 ods. 2 a § 15 ods. 1 písm. e) uvedeného zákona vám zasielame informáciu o výskyte invázneho druhu rastliny pohánkovec japonský (Fallopia japonica) na parcelách KN-C č. 3340, 3345, 3352, 3901, 3263/1, 3354/1,990/1 v k.ú. Podbrezová a invázneho druhu zlatobyľ obrovská (Solidago gigantea) na parcele KN-E č. 2003/4 v k.ú. Podbrezová.

Aktuálne platný národný zoznam inváznych druhov rastlín aj živočíchov je uvedený v prílohe č. 2a a č. 2 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 24/2003 Z.z., ktorý možno nájsť napr. na http://www.soosr.sk/invazne-web/7paqe_id=57. Zoznam inváznych nepôvodných druhov rastlín aj živočíchov vzbudzujúcich obavy Európskej únie je dostupný napr. na http://www.sopsr.sk/invazne- web/?paqe id=55. V spomenutej prílohe č. 2a Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z sú uvedené aj spôsoby odstraňovania inváznych druhov rastlín, ktoré možno nájsť napr. na http://www.sopsr.sk/invazne-web/wpcontent/uploads/2016/05/Pr%C3%ADIoha 2a slov legislativa stiahnutie.pdf.

Opis, vyobrazenie i odporúčané metódy likvidácie jednotlivých inváznych druhov rastlín možno nájsť v textoch zverejnených napr. na http://www.sopsr.sk/invazne-web/7paqe id=15.

Súčasne si dovoľujeme poukázať na § 20 ods. 1 písm. b), resp. § 21 ods. 1 ods. 1 písm. b) vyššie spomínaného zákona, podľa ktorých ten, kto nesplní povinnosť podľa § 3 ods. 1 až 4, sa dopustí priestupku, resp. iného správneho deliktu.

Povinnosť likvidácie inváznych druhov rastlín a živočíchov vlastníkmi, správcami alebo užívateľmi pozemkov bola ustanovená aj v predchádzajúcom znení zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody v § 7a a v § 7b. Nakoľko táto povinnosť nebola v mnohých prípadoch dodržiavaná, Správa NP Nízke Tatry v Banskej Bystrici v území svojej pôsobnosti na vlastné náklady realizovala likvidáciu inváznych rastlín na niektorých lokalitách. Podľa § 3 ods. 7 zákona č. 150/2019 Z.z. môže invázne druhy likvidovať aj štátna ochrana prírody alebo ňou poverená osoba. V súlade s § 3 ods. 8 tohto zákona vám preto oznamujeme, že pracovníci Správy NP Nízke Tatry môžu realizovať likvidáciu druhu pohánkovec japonský (Fallopia japonica) na parcelách KN-C č. 3340, 3345, 3352, 3901, 3263/1, 3354/1, 990/1 v k.ú. Podbrezová a invázneho druhu zlatobyľ obrovská (Solidago gigantea) na parcele KN-E č. 2003/4 v k.ú. Podbrezová mechanickým alebo chemickým spôsobom.

 

vyskyt_invaynych_rastlin_10-2021.pdf (2.13 MB)

Vyvesené: 4. 10. 2021

Dátum zvesenia: 5. 10. 2024

Zodpovedá: Správce Webu

Dokument zverejnený iba na elektronickej úradnej tabuli

Späť