Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenia obce Šuňava 2023

Všeobecne záväzné nariadenie obce Šuňava č. 1/2023 O výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Obcou Šuňava Stiahnuté: 117x | 21.02.2023

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2023 Stiahnuté: 94x | 19.06.2023

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2023 Stiahnuté: 72x | 19.12.2023

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2023 Stiahnuté: 82x | 19.12.2023

Všeobecne záväzné nariadenia obce Šuňava - 2022

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2018 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb na území Obce Šuňava Stiahnuté: 156x | 18.07.2022

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2014 v znení VZN č. č. 4/2019 Stiahnuté: 134x | 02.01.2023

Všeobecne záväzné nariadenia obce Šuňava - 2021

Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2015 o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva Stiahnuté: 278x | 20.02.2021

Všeobecne záväzné nariadenie obce Šuňava č. 1/2021 Stiahnuté: 250x | 02.06.2021

Dodatok č. 2/2021 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2015 o určení výšky finanančých prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva Stiahnuté: 180x | 13.12.2021

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Šuňava - Zmeny a doplnky č. 2 Stiahnuté: 192x | 10.02.2022

Všeobecne záväzné nariadenia obce Šuňava - 2020

Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2011 Prevádzkový poriadok pohrebísk Obce Šuňava Stiahnuté: 284x | 16.10.2020

VZN č. 1/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce. Stiahnuté: 256x | 16.10.2020

Všeobecne záväzné nariadenia obce Šuňava - 2019

!zruešené!VZN č. 1/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Šuňava Stiahnuté: 355x | 06.12.2019

VZN č. 2/2019, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie "Zmena a doplnok č. 1 Územného plánu obce Šuňava" Stiahnuté: 379x | 23.04.2019

!zrušené!VZN č. 3/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v škole a školských zariadeniach zriadených obcou Šuňava Stiahnuté: 347x | 21.02.2023

VZN č. 4/2019 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2014 o miestnych daniach a poplatku v znení VZN č. 4/2015 Stiahnuté: 380x | 06.12.2019

Všeobecne záväzné nariadenia obce Šuňava - 2018

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb na území Obce Šuňava Stiahnuté: 1,181x | 23.04.2019

Všeobecno záväzné nariadenia obce Šuňava - 2017

VZN č. 1/2017 Požiarny poriadok obce Šuňava Stiahnuté: 1,293x | 20.04.2017

VZN č. 2/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na území Obce Šuňava Stiahnuté: 683x | 10.07.2017

Všeobecno záväzné nariadenia obce Šuňava - 2016

VZN č. 1_2016 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Šuňava Stiahnuté: 875x | 14.12.2016

Stránka