Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecno záväzné nariadenia obce Šuňava - 2015

Všeobecne záväzné nariadenie č. 52015 O URČENÍ VÝŠKY FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV NA FINANCOVANIE ORIGINÁLNYCH KOMPETENCIÍ NA ÚSEKU ŠKOLSTVA Stiahnuté: 522x | 14.12.2016

VZN č. 12015 O OCHRANE OVZDUŠIA Stiahnuté: 614x | 14.12.2016

VZN č. 32015 O URČENÍ VÝŠKY FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV NA FINANCOVANIE ORIGINÁLNYCH KOMPETENCIÍ NA ÚSEKU ŠKOLSTVA Stiahnuté: 550x | 14.12.2016

VZN č.22015 O POSKYTOVANÍ OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY, SPÔSOBE A VÝŠKE ÚHRAD ZA OPATROVATEĽSKÚ SLUŽBU Stiahnuté: 538x | 14.12.2016

Všeobecno záväzné nariadenia obce Šuňava - 2014

VZN Č. 3 2014 O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI Stiahnuté: 659x | 14.12.2016

VZN Č. 12014 o miestnych daniach a poplatku Stiahnuté: 628x | 14.12.2016

VZN Č. 22014 O POUŽÍVANÍ ZÁBAVNEJ PYROTECHNIKY Stiahnuté: 696x | 14.12.2016

Všeobecno záväzné nariadenia obce Šuňava - 2012

VZN č.2 2012 Požiarny poriadok obce Šuňava - zrušený VZN č. 1/2017 Stiahnuté: 496x | 19.04.2017

VZN č.3 2012 O miestnych daniach a poplatku Stiahnuté: 446x | 14.12.2016

Zásady o úhradách za služby poskytované obcou Šuňava Stiahnuté: 567x | 14.12.2016

Všeobecno záväzné nariadenia obce Šuňava - 2011

VZN č.5 2011 - O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY Stiahnuté: 500x | 14.12.2016

VZN č.3 2011 - O výške príspevkov..ZRUŠENÉ! Stiahnuté: 429x | 23.04.2019

VZN č.4 2011 - Prevádzkový poriadok pohrebísk obce ŠUŇAVA Stiahnuté: 567x | 14.12.2016

Všeobecno záväzné nariadenia obce Šuňava - 2010

VZN č.2 2010 - O HOSPODÁRENÍ A NAKLADANÍ S MAJETKOM OBCE Stiahnuté: 361x | 14.12.2016

VZN č.3 2010 - ROKOVACÍ PORIADOK OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE ŠUŇAVA_zrušený Stiahnuté: 430x | 29.03.2019

VZN č.4 2010 - O POSTUPE PRI PRIJÍMANÍ, EVIDOVANÍ, VYBAVOVANÍ A KONTROLE VYBAVOVANIA SŤAŽNOSTÍ FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSÔB V PODMIENKACH OBCE ŠUŇAVA Stiahnuté: 392x | 14.12.2016

Všeobecno záväzné nariadenia obce Šuňava - 2009

VZN č.3 2009 - Záväzná časť územného plánu Stiahnuté: 332x | 14.12.2016

VZN č.4 2009 - O používaní oznamovacích tabúľ Stiahnuté: 357x | 14.12.2016

VZN č.5 2009 - Trhový poriadok - paragraf č.8 zrušený a nahradený zásadami o úhradách za služby poskytované obcou Šuňava Stiahnuté: 468x | 14.12.2016

VZN č.6 2009 - O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia so sídlom na území obce Šuňava Stiahnuté: 308x | 14.12.2016

Stránka