Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecno záväzné nariadenia obce Šuňava - 2015

VZN č.22015 O POSKYTOVANÍ OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY, SPÔSOBE A VÝŠKE ÚHRAD ZA OPATROVATEĽSKÚ SLUŽBU Stiahnuté: 472x | 14.12.2016

Všeobecno záväzné nariadenia obce Šuňava - 2014

VZN Č. 3 2014 O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI Stiahnuté: 554x | 14.12.2016

VZN Č. 12014 o miestnych daniach a poplatku Stiahnuté: 530x | 14.12.2016

VZN Č. 22014 O POUŽÍVANÍ ZÁBAVNEJ PYROTECHNIKY Stiahnuté: 567x | 14.12.2016

Všeobecno záväzné nariadenia obce Šuňava - 2012

VZN č.2 2012 Požiarny poriadok obce Šuňava - zrušený VZN č. 1/2017 Stiahnuté: 431x | 19.04.2017

VZN č.3 2012 O miestnych daniach a poplatku Stiahnuté: 385x | 14.12.2016

Zásady o úhradách za služby poskytované obcou Šuňava Stiahnuté: 519x | 14.12.2016

Všeobecno záväzné nariadenia obce Šuňava - 2011

VZN č.5 2011 - O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY Stiahnuté: 421x | 14.12.2016

VZN č.3 2011 - O výške príspevkov..ZRUŠENÉ! Stiahnuté: 381x | 23.04.2019

VZN č.4 2011 - Prevádzkový poriadok pohrebísk obce ŠUŇAVA Stiahnuté: 492x | 14.12.2016

Všeobecno záväzné nariadenia obce Šuňava - 2010

VZN č.2 2010 - O HOSPODÁRENÍ A NAKLADANÍ S MAJETKOM OBCE Stiahnuté: 310x | 14.12.2016

VZN č.3 2010 - ROKOVACÍ PORIADOK OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE ŠUŇAVA_zrušený Stiahnuté: 369x | 29.03.2019

VZN č.4 2010 - O POSTUPE PRI PRIJÍMANÍ, EVIDOVANÍ, VYBAVOVANÍ A KONTROLE VYBAVOVANIA SŤAŽNOSTÍ FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSÔB V PODMIENKACH OBCE ŠUŇAVA Stiahnuté: 339x | 14.12.2016

Všeobecno záväzné nariadenia obce Šuňava - 2009

VZN č.3 2009 - Záväzná časť územného plánu Stiahnuté: 276x | 14.12.2016

VZN č.4 2009 - O používaní oznamovacích tabúľ Stiahnuté: 305x | 14.12.2016

VZN č.5 2009 - Trhový poriadok - paragraf č.8 zrušený a nahradený zásadami o úhradách za služby poskytované obcou Šuňava Stiahnuté: 417x | 14.12.2016

VZN č.6 2009 - O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia so sídlom na území obce Šuňava Stiahnuté: 253x | 14.12.2016

VZN č.7 2009 - O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY Stiahnuté: 282x | 14.12.2016

Všeobecno záväzné nariadenia obce Šuňava - 2008

VZN č.1 2008 - O životnom prostredí v obci Šuňava Stiahnuté: 240x | 14.12.2016

VZN č.1 2008 Prevádzkový poriadok Pohrebísk obce ŠUŇAVA (Zrušené vydaním VZN č. 42011) Stiahnuté: 683x | 14.12.2016

Stránka