Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecno záväzné nariadenia obce Šuňava - 2012

VZN č.2 2012 Požiarny poriadok obce Šuňava - zrušený VZN č. 1/2017 Stiahnuté: 401x | 19.04.2017

VZN č.3 2012 O miestnych daniach a poplatku Stiahnuté: 356x | 14.12.2016

Zásady o úhradách za služby poskytované obcou Šuňava Stiahnuté: 490x | 14.12.2016

Všeobecno záväzné nariadenia obce Šuňava - 2011

VZN č.5 2011 - O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY Stiahnuté: 377x | 14.12.2016

VZN č.3 2011 - O výške príspevkov..ZRUŠENÉ! Stiahnuté: 358x | 23.04.2019

VZN č.4 2011 - Prevádzkový poriadok pohrebísk obce ŠUŇAVA Stiahnuté: 445x | 14.12.2016

Všeobecno záväzné nariadenia obce Šuňava - 2010

VZN č.2 2010 - O HOSPODÁRENÍ A NAKLADANÍ S MAJETKOM OBCE Stiahnuté: 282x | 14.12.2016

VZN č.3 2010 - ROKOVACÍ PORIADOK OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE ŠUŇAVA_zrušený Stiahnuté: 343x | 29.03.2019

VZN č.4 2010 - O POSTUPE PRI PRIJÍMANÍ, EVIDOVANÍ, VYBAVOVANÍ A KONTROLE VYBAVOVANIA SŤAŽNOSTÍ FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSÔB V PODMIENKACH OBCE ŠUŇAVA Stiahnuté: 310x | 14.12.2016

Všeobecno záväzné nariadenia obce Šuňava - 2009

VZN č.3 2009 - Záväzná časť územného plánu Stiahnuté: 249x | 14.12.2016

VZN č.4 2009 - O používaní oznamovacích tabúľ Stiahnuté: 278x | 14.12.2016

VZN č.5 2009 - Trhový poriadok - paragraf č.8 zrušený a nahradený zásadami o úhradách za služby poskytované obcou Šuňava Stiahnuté: 393x | 14.12.2016

VZN č.6 2009 - O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia so sídlom na území obce Šuňava Stiahnuté: 227x | 14.12.2016

VZN č.7 2009 - O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY Stiahnuté: 254x | 14.12.2016

Všeobecno záväzné nariadenia obce Šuňava - 2008

VZN č.1 2008 - O životnom prostredí v obci Šuňava Stiahnuté: 215x | 14.12.2016

VZN č.1 2008 Prevádzkový poriadok Pohrebísk obce ŠUŇAVA (Zrušené vydaním VZN č. 42011) Stiahnuté: 562x | 14.12.2016

VZN č.2 2008 - O školskej dochádzke Stiahnuté: 217x | 14.12.2016

Všeobecno záväzné nariadenia obce Šuňava - 2007

VZN č.1 2007 - o niektorých podmienkach držania psov na území Obce Šuňava Stiahnuté: 247x | 14.12.2016

Ostatné

Štatút Obce Šuňava_zrušený Stiahnuté: 443x | 29.03.2019

Štatút Obecnej knižnice Stiahnuté: 273x | 14.12.2016

Stránka