Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecno záväzné nariadenia obce Šuňava - 2017

VZN č. 2/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na území Obce Šuňava Stiahnuté: 294x | 10.07.2017

VZN č. 1/2017 Požiarny poriadok obce Šuňava Stiahnuté: 705x | 20.04.2017

Všeobecne záväzné nariadenia obce Šuňava 2018

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb na území Obce Šuňava Stiahnuté: 173x | 22.06.2018

Všeobecno záväzné nariadenia obce Šuňava - 2016

ZÁSADY o úhradách za služby poskytované obcou Šuňava Stiahnuté: 326x | 26.01.2017

VZN č. 3_2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Šuňava Stiahnuté: 276x | 14.12.2016

VZN č. 2_2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Stiahnuté: 368x | 14.12.2016

VZN č. 1_2016 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Šuňava Stiahnuté: 423x | 14.12.2016

Všeobecno záväzné nariadenia obce Šuňava - 2015

VZN č.22015 O POSKYTOVANÍ OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY, SPÔSOBE A VÝŠKE ÚHRAD ZA OPATROVATEĽSKÚ SLUŽBU Stiahnuté: 323x | 14.12.2016

VZN č. 32015 O URČENÍ VÝŠKY FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV NA FINANCOVANIE ORIGINÁLNYCH KOMPETENCIÍ NA ÚSEKU ŠKOLSTVA Stiahnuté: 325x | 14.12.2016

VZN č. 12015 O OCHRANE OVZDUŠIA Stiahnuté: 363x | 14.12.2016

Všeobecne záväzné nariadenie č. 52015 O URČENÍ VÝŠKY FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV NA FINANCOVANIE ORIGINÁLNYCH KOMPETENCIÍ NA ÚSEKU ŠKOLSTVA Stiahnuté: 293x | 14.12.2016

Všeobecne záväzné nariadenie č. 42015 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 12014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šuňava Stiahnuté: 276x | 14.12.2016

Všeobecno záväzné nariadenia obce Šuňava - 2014

VZN Č. 22014 O POUŽÍVANÍ ZÁBAVNEJ PYROTECHNIKY Stiahnuté: 331x | 14.12.2016

VZN Č. 12014 o miestnych daniach a poplatku Stiahnuté: 285x | 14.12.2016

VZN Č. 3 2014 O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI Stiahnuté: 328x | 14.12.2016

Všeobecno záväzné nariadenia obce Šuňava - 2012

VZN č.2 2012 Požiarny poriadok obce Šuňava - zrušený VZN č. 1/2017 Stiahnuté: 304x | 19.04.2017

Zásady o úhradách za služby poskytované obcou Šuňava Stiahnuté: 358x | 14.12.2016

VZN č.3 2012 O miestnych daniach a poplatku Stiahnuté: 269x | 14.12.2016

Všeobecno záväzné nariadenia obce Šuňava - 2011

VZN č.5 2011 - O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY Stiahnuté: 293x | 14.12.2016

VZN č.4 2011 - Prevádzkový poriadok pohrebísk obce ŠUŇAVA Stiahnuté: 328x | 14.12.2016

Stránka