Obec Šuňava

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
02.01.2013 Poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku podľa príloh
0109001405
1402.60 € bez DPH Obec Šuňava Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 28.12.2012
02.01.2013 Poistenie zodpovednosti za škodu miest a obcí
"K"
95.00 € bez DPH Obec Šuňava Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 28.12.2012
02.01.2013 dohoda o ukončení poistenia dojednaného v poistnej zmluve dňom 31.12.2012
0100017126
0.00 € s DPH Obec Šuňava Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 28.12.2012
28.12.2012 čl. 4 Platobné podmienky: 1. poplatok pre obec Šuňava je stanovený na počet kontajnerov - plasty 6 ks, papier 5 ks, sklo 6 ks
4211.00 € bez DPH Obec Šuňava Technické služby Mesta Svit 27.12.2012
28.12.2012 Čl. 5 Záverečné ustanovenia 3. Zmluva je platná do 31.12.2013
0.00 € s DPH Obec Šuňava Technické služby Mesta Svit 27.12.2012
27.12.2012 pozemok KN C č. 543/8 - zastavané plochy o výmere 41 m2, ktorý vznikol odčlenením od pôvodnej parcely reg. "E" č. 3847/1 - ostatné plochy o výmere 11470 m2 evidovanej na LV č. 1, k.ú. Nižná Šuňava geometrickým plánom č. 058/2012 zo dňa 13.09.2012
328.00 € bez DPH Ján Kollár s manželkou Obec Šuňava 27.12.2012
17.12.2012 Bod 2.2.1. sa ruší a nahrádza: výška úveru do 142 743,33 Eur, Bod 2.2.3.4. sa ruší a nahrádza: klient nie je oprávnený opätovne čerpať už splatenú časť Úveru, bod 2.2.5.3. sa ruší a nahrádza: Amortizácia Úveru: 24.10.2013
č.54/047/10
142743.33 € bez DPH Obec Šuňava Prima banka Slovensko, a.s. 10.12.2012
14.11.2012 zvýšenie ceny realizácie prác naviac.
265.94 € s DPH Obec Šuňava CEVA Slovakia s.r.o. 03.09.2012
13.11.2012 spolupráca na komorný koncert v Rímskokatolíckom kostole Šuňava, dňa 16.11.2012
8/2012
150.00 € s DPH Obec Šuňava SPOLOK KONCERTNÝCH UMELCOV 12.10.2012
02.11.2012 Nájomná zmluva na užívanie invalidného vozíka ako zdravotníckej pomôcky
0.00 € s DPH Zuzana Giacková Obec Šuňava 02.11.2012
09.10.2012 je odkanalizovanie znečistených vôd do obecnej kanalizácie a ich vyčistenie v ČOV Šuňava rodinného domu. Cena je uvedená eur/m3 odpadovej vody
0.46 € s DPH Jozef Diabelko Obec Šuňava 01.10.2012
28.09.2012 mení sa v čl. I. bod 1), dopĺňa sa v čl. I. bod 2), mení sa v článku II. bod 17), dopĺňa sa v čl. III. bod 7), mení sa v čl. V. bod 1)
1
0.00 € s DPH Obec Šuňava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 28.09.2012
25.09.2012 je úprava práv a povinností zamestnávateľa a úradu pri zabezpečení vykonávania absolventskej praxe, ktorá je financovaná z finančných prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu SR v rámci príslušného národného projektu
241/§51/2012
0.00 € s DPH Obec Šuňava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 24.09.2012
10.09.2012 Predmetom tejto Úverovej zmluvy je záväzok Banky poskytnút na základe písomnej žiadosti Klientovi Úver a záväzok Klienta poskytnutý Úver vrátit Banke za podmienok bližšie špecifikovaných a dohodnutých v jednotlivých ustanoveniach tejto Úverovej zmluvy.
54/007/12
33750.00 € s DPH Obec Šuňava Prima banka Slovensko, a.s. 10.09.2012
20.08.2012 prenájom plochy na umiestnenie reklamy nájomcu
800.00 € s DPH AVAN, spol. s r.o. Obec Šuňava 01.08.2012
Zobrazených 256 - 270 z celkových 324.
1 2 14 15 16 18 20 21 22