Obec Šuňava

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
28.06.2013 autorská časť knihy - Najstaršie dejiny, cena je za jeden autorský hárok
300.00 € bez DPH Obec Šuňava PhDr. Božena Malovcová 27.06.2013
21.06.2013 nehnuteľný majetok
901.00 € bez DPH Mária Hudáčová rod. Hudáková Obec Šuňava 19.06.2013
07.06.2013 dodanie tovarov pre zberný dvor pre projekt Separácia a zhodnocovanie odpadov obce Šuňava vrátane montáže zariadenia. Predmet zmluvy je podrobne špecifikovaný v Prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy
039/2013
143281.20 € s DPH Obec Šuňava AGRA, s.r.o. 06.06.2013
03.06.2013 Rekonštrukcia súčasného 100 V (drôtového) rozhlasu s prechodom na bezdrôtový digitálny rozhlas pre Obec Šuňava - I. etapa
KZ-SK 301/2013
11762.00 € s DPH Obec Šuňava EMPEMONT Slovakia s.r.o. 15.05.2013
03.06.2013 poskytnutie licencie - používateľských práv k aplikačnému programovému vybaveniu informačného systému pre obce a mestá URBIS
U1575/2013
335.00 € s DPH Obec Šuňava MADE spol. s r. o. 03.06.2013
03.06.2013 súhlas na to, aby Poskytovateľ vyúčtovával Odmenu a iný nárok Poskytovateľa Elektronickou faktúrou
0.00 € s DPH Obec Šuňava MADE spol. s r. o. 03.06.2013
22.05.2013 prevod práva k nehnuteľnostiam uvedeným v bode 2.1 zmluvy na kupujúcich
1.00 € bez DPH Lihanová, Strišovská, Ilenčík, Teplická, Šumbera, Čipkalová Obec Šuňava 14.05.2013
22.05.2013 pripojenie zariadenia žiadateľa špecifikované v č. V. a VI. tejto zmluvy do distribučnej sústavy pre odb. miesto s EIC kódom 24ZVS0000689218Y
0100772820
201.67 € bez DPH Obec Šuňava Východoslovenská distribučná, a.s. 17.05.2013
14.05.2013 dodávka pitnej vody verejným vodovodom cena je v Eur/m3
1.05 € bez DPH Obec Šuňava Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 15.03.2013
07.05.2013 záväzok prevádzkovateľa pripojiť odberné plynové zariadenie žiadateľa plynového zariadenia k distribučnej sieti
8017050413
175.82 € bez DPH Obec Šuňava SPP - distribúcia, a.s. 07.05.2013
06.05.2013 zber a preprava zložiek komunálneho odpadu v mieste vo svojich zberných nádobách: šatstvo, textílie, odpady inak nešpecifikované (obuv)
0.00 € s DPH Obec Šuňava Autodoprava Dávid Olejnik 06.05.2013
04.04.2013 likvidácia znečistených vôd z objektov administratívnej budovy a dojárne do obecnej kanalizácie a ich vyčistenie v ČOV Šuňava. Likvidácia bude vykonaná fekálnym vozom znečisťovateľa v rozsahu 7 m3/týždeň cca. 30m3/mesiac. Cena je za 1 m3 znečistenej vody.
0.50 € bez DPH BIOFARMA ŠUŇAVA PD Obec Šuňava 15.03.2013
14.03.2013 odkanalizovanie znečistených vôd do obecnej kanalizácie a ich vyčistenie v ČOV Šuňava. Cena je v eur/m3 odpadovej vody
0.50 € bez DPH Martin Mišianik Obec Šuňava 01.01.2013
16.01.2013 užívanie invalidného vozíka ako zdravotnej pomôcky
0.00 € s DPH Michal Vilim Obec Šuňava 09.01.2013
15.01.2013 zmluvne strany sa dohodli na zmene podmienok a obsahu zmluvy o dodávke plynu def. vyššie pôvodne upravenej dodatkom zo dňa 1.9.2010
Dodatok č. 01
0.00 € s DPH Obec Šuňava Slovenský plznárenský priemysel, a.s. 14.12.2012
Zobrazených 241 - 255 z celkových 324.
1 2 13 14 15 17 19 20 21 22