Obec Šuňava

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
28.05.2014 zabezpečenie ozvučovacej techniky na obecnú slávnosť dňa 17.08.2014
01/2014
350.00 € s DPH Obec Šuňava ZAUDIO s.r.o. 06.05.2014
28.05.2014 úprava práv a povinností zamestnávateľa a úradu pri zabezpečovaní vykonávania absolventskej praxe, ktorá je financovaná z finančných prostriedkov štátneho rozpočtu SR pre absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
42/§51/2014
0.00 € s DPH Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Obec Šuňava 27.05.2014
28.05.2014 je odkanalizovanie znečistených vôd do obecnej kanalizácie a ich vyčistenie v ČOV Šuňava rodinného domu s.č. 343. Cena je za m3 odpadovej vody
0.50 € s DPH Stanislav Omasta Obec Šuňava 24.04.2014
30.04.2014 úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán, dodacie, fakturačné a platobné podmienky pre poskytovanie služieb v odpad. hospodárstve pre obec, a to zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, vyseparovaných zložiek z kom. odpadu, objemových odpadov a nebezp. druhov odpadov. Ceny podľa dohodnutého cenníka
1/POH-a/2014
0.00 € s DPH Obec Šuňava Brantner Poprad, s.r.o. 16.04.2014
30.04.2014 dodanie špecifikovaného tovaru program
220414SU/2014
2266.80 € s DPH Obec Šuňava OPAL MULTIMEDIA, spol. s r.o. 22.04.2014
25.04.2014 montáž automatickej regulačnej stanice jalového výkonu cca 35,75 kVAr realizovanej v samostatnom Fe rozvádzači pripevneného na stenu vedľa rozvádzača hl. merania, ku ktorému bude silovo pripojený
1985.00 € bez DPH Obec Šuňava Mgr. Jozef Poliak ELEKTROPOL 16.04.2014
15.04.2014 realizácia zákazky: "Šuňava - výstavba chodníkov - II. etapa, časť: Vyšná Šuňava"
5/2014
30975.65 € s DPH Obec Šuňava BEL SLOVAKIA, s.r.o. 11.04.2014
15.04.2014 poskytovanie služby: Výkon odbornej činnosti - verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa - uskutočnenie stavebných prác stav. diela: "Šuňava - výstavba chodníkov - II. etapa, časť: Nižná Šuňava"
23/2014
2200.00 € bez DPH Obec Šuňava INPRO POPRAD, s.r.o. 11.04.2014
19.03.2014 Obec zašle do Podtatranskej knižnice záväznú objednávku na zakúpenie kníh
500.00 € s DPH Obec Šuňava Podtatranská knižnica v Poprade 18.03.2014
12.03.2014 Rekonštrukcia súčasného 100V (drôtového)rozhlasu s prechodom na bezdrôtový digitálny rozhlas pre Obec Šuňava - II. etapa
KZ-SK 401/2014
10580.00 € s DPH Obec Šuňava EMPEMONT Slovakia, s.r.o. 05.03.2014
10.03.2014 kúpa pozemku parc.č. 50/1 Predávajúci podľa LV č. 1043: Mária Kubíková, Poprad-Spišská Sobota, František Skokan, Štôla, Anna Popovičová, Šuňava, Jozef Dunaj-Jurčo, Šuňava, Anna Fridmanová, Šuňava,Ondrej Dunaj Jurčo, Spišská Teplica.
1290.00 € s DPH Obec Šuňava Podľa LV 07.03.2014
10.03.2014 úrazové poistenie v prospech uchádzačov o zamestnanie, nahlásených na príslušný úrad práce, soc. vecí a rodiny ako osoby pre výkon menších obecných služieb pre obec podľa §52 zákona č. 5/2004 Z.z.
5190009981
13.00 € s DPH Obec Šuňava Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 28.02.2014
28.02.2014 úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obce podľa §52 zákona č. 5/2004
1876.50 € s DPH Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Obec Šuňava 26.02.2014
27.02.2014 uskutočniť školenie a hodnotiace semináre účastníkov festivalu Divadelná Šuňava 2014 v termíne od 21. do 23. 02.2014
116.00 € s DPH Obec Šuňava PhDr. Ľubomír Šárik 21.02.2014
27.02.2014 uskutočniť školenie a hodnotiace semináre účastníkov festivalu Divadelná Šuňava 2014 v termíne od 21. do 23.02.2014
140.00 € s DPH Obec Šuňava Mgr. Marián Lacko 21.02.2014
Zobrazených 181 - 195 z celkových 324.
1 2 9 10 11 13 15 16 17 21 22