Obec Šuňava

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
23.06.2015 nájom nebytových priestorov o výmere 33,50 m2 podlahovej plochy v budove Obecného úradu Šuňava, s.č. 255, 1. poschodie, LV č. 1, k.ú. Vyšná Šuňava
612.72 € s DPH Slovenská pošta, a.s. Obec Šuňava 05.06.2015
23.06.2015 časomiera - digitálna, bezdrôtová, určené na meranie disciplín súťaží hasičských družstiev, ktoré sú organizované Obcou Šuňava a DHZ Šuňava
450.00 € s DPH Obec Šuňava Ing. Michal Vilim 08.06.2015
16.06.2015 vchodové dvere plastové o rozmere 90x200 cm - 2 ks, okno plastové 150x150 cm.
600.00 € s DPH Obec Šuňava Erik Šuster 08.06.2015
10.06.2015 svetelné tabule - 1,85x0,5 m (2ks), 0,7x0,4 m (1ks). Tabule sú určené na zobrazovanie hodnôt pri disciplínach počas súťaží hasičských družstiev, organizované Obcou Šuňava a DHZ Šuňava
500.00 € s DPH Obec Šuňava Ing. Michal Vilim 27.05.2015
05.06.2015 prenechať vypožičiavateľovi do bezplatného užívania dočasne prebytočný hnuteľný majetok štátu v správe Ministerstva vnútra SR: hasičský automobil-cisternová automobilová striekačka malá pre obecný hasičský zbor: značka IVECO
KRHZ-PO-433-008/2015
114813.60 € s DPH Obec Šuňava Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR 18.05.2015
03.06.2015 realizácia zákazky: "Šuňava - výstavba chodníkov - II. etapa, časť: Nižná Šuňava - živičná úprava okolo obrubníkov"
4818.47 € s DPH Obec Šuňava Milan Fáber - TOPVER 28.05.2015
01.06.2015 odkanalizovanie znečistených vôd do obecnej kanalizácie a ich vyčistenie v ČOV Šuňava novostavby rodinného domu, k.ú. Vyšná Šuňava ulica Poľnohospodárska, parc. č. 357. Cena je za m3 odpadovej vody
0.50 € s DPH Jaroslav Bobko Obec Šuňava 31.03.2015
27.05.2015 na cestovné členov Katolíckej jednoty do Krakowa (PL), príprava výzdoby na omšu pri Kaplnke Najsvätejšej Trojice (kvety, stužky, obetné dary)
400.00 € s DPH Obec Šuňava Katolícka jednota Slovenska, pobočka Šuňava 17.04.2015
25.05.2015 úprava práv a povinností zmluvných strán pri zabezpečovaní technického zhodnotenia hasičského vozidla CAS 32 T148 používaného hasičskými jednotkami obce
0.00 € s DPH Obec Šuňava Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR 07.05.2015
13.05.2015 poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na použitie na bežné výdavky na rozvoj telesnej kultúry - zabezpečenie súťaží, vytvorenie materiálno-techni. podmienok pre činnosť OFK Šuňava, vyplácanie rozhodcov, autobusová doprava a práca s mládežou prostredníctvom CVČ počas roka 2015
7300.00 € s DPH Obec Šuňava Obecný futbalový klub Šuňava 23.04.2015
10.04.2015 Jednorázové úrazové poistenie v prospech uchádzačov o zamestnanie, nahlásených poistníkom na príslušný UPSVAR (8 pracovníkov)
5195103015
96.00 € s DPH Obec Šuňava KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31.03.2015
30.03.2015 poskytovanie finančného príspevku úradom, verejnému zamestnávateľovi na podporu vytvárania pracovných miest vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania
č. 2/2015/ §54 - VZ
23384.00 € s DPH Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Poprad Obec Šuňava 27.03.2015
25.03.2015 realizácia zákazky: "Šuňava - výstavba chodníkov - II. etapa, časť: Nižná Šuňava - Objekt 1. Časť - (ZÚ-PF16)"
1/2015
34673.26 € s DPH Obec Šuňava BEL SLOVAKIA, s.r.o. 17.03.2015
18.03.2015 vykonanie "Odborné činnosti a odbornú pomoc pri verejných obstarávaniach obce Šuňava" v zmysle aktuálne platného zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Cena je za hod. výkonu požadovaných činností
37/2015
25.00 € bez DPH Obec Šuňava INPRO POPRAD, s.r.o. 18.03.2015
16.03.2015 vypracovanie bezpečnostného projektu informačných systémov prevádzkovaných objednávateľom, bezpečnostných smerníc a vypracovanie súvisiacich dokumentov v súlade so zákonom NR SR č. 122/2013 Z.z.
390.00 € bez DPH Obec Šuňava CUBS plus, s.r.o. 10.03.2015
Zobrazených 136 - 150 z celkových 324.
1 2 6 7 8 10 12 13 14 21 22