Obec Šuňava

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
25.04.2016 časť parcely na novovzniknutú parcelu č. 297/12 o výmere 91 m2 podľa Geometrického plánu č. 092/2013 overeným dňa 17.02.2014 pod G1-53/14
03
524.16 € bez DPH Anna Hurčalová rod. Dilongová Obec Šuňava 25.04.2016
20.04.2016 odpredaj časti pozemku novovznik. parc. reg. "C" č. 297/11 o výmere 70 m2 odčlenením od pôvodnej parc. reg."E" č. 3848/4 geometrickým plánom č. 092/2013 overeným 17.02.2014 pod G1-53/14
02
403.20 € bez DPH Ján Hurčala s manželkou Zuzanou Obec Šuňava 20.04.2016
11.04.2016 poskytnutie Účtu Komunál v kombinácii s bankovými produktami v zmysle Všeobecných obchodných podmienok Slovenskej sporiteľne a.s. s účinnosťou od 1.1.2015, Produktových obch. podmienok pre depoz. produkty SS a.s. a Sadzobníkom
0.00 € s DPH Obec Šuňava Slovenská sporiteľňa, a.s. 11.04.2016
11.04.2016 úprava práv a povinností Banky a Klienta pri poskytovaní Elektronických služieb k Bankovým produktom za podmienok a v rozsahu dohodnutom v Zmluve v súlade so VOP Slovenskej sporiteľne, a.s. s účinnosťou od 1.1.2015, Produktových obch. podmienok pre depoz. produkty SS a.s. s účinnosťou od 1.1.2015 a sadzobníka
0.00 € s DPH Obec Šuňava Slovenská sporiteľňa, a.s. 11.04.2016
08.04.2016 poskytnutie dotácie pre DHZ Obce na zabezpečenie mater.techn.vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO, zabezpeč. servisu - opravy a nákup náhradných dielov na techniku a pož. mot. vozidlá
36066
3000.00 € s DPH Dobrovoľná požiarná ochrana SR Obec Šuňava 08.04.2016
24.03.2016 školenie a hodnotiace semináre účastníkov festivalu Divadelná Šuňava 2016
140.00 € s DPH Obec Šuňava PhDr. Ľubomír Šárik 11.03.2016
24.03.2016 školenie a hodnotiace semináre účastníkov festivalu Divadelná Šuňava 2016
116.00 € s DPH Obec Šuňava Mgr. Marián Lacko 11.03.2016
16.03.2016 Poskytovanie špecifických služieb-Spracovanie ŽoNFP, implementácia projektu v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC431
PR02-6/2016
3000.00 € bez DPH Obec Šuňava Euro Dotácie, a.s. 16.02.2016
16.03.2016 vykonať pre mandanta verejné obstarávania na výber dodávateľov stavebných prác a služieb pre predmet zákazky: Energetická efektívnosť Obecného úradu v obci Šuňava
VO02-4/2016
3350.00 € bez DPH Obec Šuňava Euro Dotácie, a.s. 16.02.2016
11.03.2016 vykonať a riadiť inžiniersko-investorské činnosti vo výstavbe na zabezpečenie realizácie projektu a stav. diela: "Zvýšenie energetickej účinnosti objektu AB obce Šuňava"; Činnosť stavebného dozoru počas realizácie predmetného stav. diela
23/2016
2400.00 € s DPH Obec Šuňava INPRO POPRAD, s.r.o. 11.03.2016
09.03.2016 predaj v podiele určeným GP, k novovytvorenej parc. č. 297/14 - zast. plocha o výmere 93 m2 odčlenenej od pôvodnej parcely reg. "E" č. 3848/4
9/2016
535.68 € s DPH Fridman Marek s manželkou Jolanou rod. Martonovou Obec Šuňava 07.03.2016
09.03.2016 Spracovanie energetického auditu budovy k projektu, Spracovanie energetického auditu overenia reálne dosiahnutých úspor po obnove budovy k projektu a Spracovanie energetického certifikátu k projektu "Zvýšenie energetickej účinnosti objektu AB obce Šuňava"
1/2016
2447.00 € s DPH Obec Šuňava Ing. Pavol Kubičko ENERGOAUDIT 07.03.2016
09.03.2016 služby za overovanie určených meradiel v merných objektoch s voľnou hladinou podľa prílohy č. 64 vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR č. 210/2000 Z.z. + aproximácia mernej krivky prietokov
009/2016
994.00 € bez DPH Obec Šuňava HYMES MK, s.r.o. 15.02.2016
09.03.2016 uzatvorenie s NATUR-PACK zmluvu o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
0.00 € s DPH Obec Šuňava NATUR-PACK, a.s. 20.01.2016
08.03.2016 predaj v podiele určeným GP, k novovytvorenej parc. č. 297/14 - zast.plocha o výmere 93 m2 odčlenenej od pôvodnej parc. "E" č.3848/4
9/2016
535.68 € s DPH Fridman Marek s manželkou Jolanou rod. Martonovou Obec Šuňava 07.03.2016
Zobrazených 76 - 90 z celkových 324.
1 2 3 4 6 8 9 10 21 22