Obec Šuňava

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
16.12.2015 je zmena v spoločnosti s.r.o. na Slovensku, podľa špecifikácie klienta - všetky administratívne úkony spojené so zmenami v spoločnosti Šuňava OTV, s.r.o.
103.00 € s DPH Obec Šuňava TIMID s.r.o. 16.12.2015
09.12.2015 podiel časti pozemku pre novovzniknutú parc. 733/136 o výmere 48 m2 diel 11 podľa geom. plánu č. 026/2010; podľa podielu vlastníka 12 m2
11/2015
120.00 € s DPH Obec Šuňava Mária Šinková 04.12.2015
09.12.2015 pozemok pre novovzniknutú parc. č. 733/152 o výmere 45 m2 zameranú podľa geometr. plánu č. 026/2010, diel 34
34/2015
247.50 € s DPH Obec Šuňava Miroslav Maro 01.12.2015
10.11.2015 úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obce alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj
5195108515
22.75 € s DPH Obec Šuňava Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 18.10.2015
10.11.2015 predmet poistenia Cintorín Nižná Šuňava - pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb
441 9007374
180.00 € s DPH Obec Šuňava Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31.10.2015
10.11.2015 predmet poistenia - cintorín Vyšná Šuňava pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb
441 9007375
180.00 € s DPH Obec Šuňava Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31.10.2015
05.11.2015 Obec sa zaväzuje poskytovať na každý kal. rok Charite fin. príspevky za účelom poskytovania opatrovateľskej služby
1/2015
1060.00 € s DPH Obec Šuňava Spišská katolícka charita 20.10.2015
30.10.2015 časť parcely pre novovzniknutú parc. č. 733/71 - o výmere 45 m2 zameranú podľa GP č. 026/2010 vypracovaný Ing. Marcelom Zentkom, overeným 11.10.2010 Správou katastra Poprad
20/2013
158.50 € s DPH Obec Šuňava Mária Ondrušková, Jozef Fridman 26.10.2015
19.10.2015 poskytnutie príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z.
19/2015/§54-ŠnZ
28499.00 € s DPH Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Poprad Obec Šuňava 16.10.2015
13.10.2015 prenájom pozemku na projekt rekonštrukcie lesnej cesty na protipožiarnu lesnú cestu, ktorá prepojí protipožiarnu lesnú cestu "Pri Mlyne"
1.00 € s DPH Pozemkové spoločenstvo Urbár Vyšná Šuňava Obec Šuňava 21.09.2015
13.10.2015 doba nájmu nebytových priestorov zapísaných na L č. 1, k.ú. Vyšná Šuňava na par. č. 3 súp. č. 256 a pozemku par. č. 3 k.ú. Vyšná Šuňava sa predlžuje do 30.09.2017
0.00 € s DPH Zuzana Moulaiová Obec Šuňava 28.09.2015
07.10.2015 dodatkom sa upravujú články Kúpnej zmluvy č. 41, zo dňa 14.08.2015: Čl. I. - výmera na 8085 m2, Čl. III. suma spolu 385,92 eur. Ostatné články zmluvy ostávajú nezmenené.
41
0.00 € s DPH Žofia Marová, Viera Marová, Jozef Maro Obec Šuňava 21.09.2015
06.10.2015 poskytnutie dotácie na spolufinancovanie rekonštrukcie fasády Kostola Všetkých svätých
5000.00 € s DPH Rímskokatolícka cirkev, farnosť Šuňava Obec Šuňava 17.09.2015
28.09.2015 zateplenie Hasičskej zbrojnice Šuňava - vo vyšnej časti obce
9160.88 € s DPH Obec Šuňava STAVZAM ŠUŇAVA, spol. s r.o. 09.09.2015
16.09.2015 vypracovanie Programu rozvoja obce Šuňava na roky 2015-2020 a to týchto častí: strategická časť, programová časť
833.00 € s DPH Obec Šuňava Michal Fondrk 20.08.2015
Zobrazených 106 - 120 z celkových 324.
1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 21 22