Obsah

Starosta obce

Ján Fridman, Ing., – starosta obce Šuňava vo volebnom období 2022 - 2026

Vek: 50 rokov
Stav: ženatý

Starosta obce - postavenie a kompetencie

Kontakt: 0905111552

e-mail: starosta@sunava.sk

Postavenie starostu ako jedného z orgánov obce určuje Ústava SR a Zákon o obecnom zriadení v tom zmysle, že starosta:

- je výkonným orgánom obce,
- vykonáva obecnú správu,
- zastupuje obec navonok.

Starosta obce je predstaveným obce a najvyšším výkonným orgánom obce, ale nie obecného zastupiteľstva. Každý z orgánov obce má svoje samostatné postavenie (dané ústavou a zákonmi) a nie sú vo vzťahu vzájomnej podriadenosti a nadriadenosti, aj keď starostovi obce a obecnému zastupiteľstvu zo Zákona o obecnom zriadení vyplývajú určité úpravy, pri ktorých tieto orgány prijímajú rozhodnutia, ktorými sa navzájom ovplyvňujú.

Napr. obecné zastupiteľstvo rozhoduje o plate starostu alebo voľbe nového starostu za istých podmienok, a starosta obce má zase za určitých okolností právo pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva.

Do pôsobnosti - kompetencie starostu patria nasledovné úkony:

- zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia,
- zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým a fyzickým osobám,
- je štatutárom v majetkovoprávnych vzťahoch obce,
- je štatutárom v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce,
- je správnym orgánom v administratívnoprávnych vzťahoch,
- môže uložiť právnickej osobe pokutu,

Predkladá obecnému zastupiteľstvu návrh na:

- voľbu zástupcu starostu,
- okruh úkonov a činností, ktoré je zástupca starostu oprávnený vykonávať,
- vymenovanie prednostu obecného úradu,
- vymenovanie náčelníka obecnej polície,
- môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva len v dvoch prípadoch, a to ak sa domnieva, že uznesenie obecného zastupiteľstva odporuje zákonu,je zjavne nevýhodné pre obec.

Zákon určuje postup pozastavenia uznesenia len v prípade, keď je zjavne nevýhodná pre obec (2. variant). Takéto uznesenie musí byť zverejnené obci a upravené podľa stanoviska obyvateľov obce.

Tieto záležitosti zabezpečí starosta obce spolu s obecným úradom a zvolá aj zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré môže do dvoch mesiacov napadnuté uznesenie zrušiť. Obecné zastupiteľstvo si môže v tejto záležitosti zriadiť poradný orgán alebo požiadať o stanovisko niektorú zo svojich komisií.
Na zrušenie napadnutého uznesenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny hlasov všetkých (teda nie iba prítomných) poslancov obecného zastupiteľstva.